Verslag parochieel overleg ‘Gaat de Visserskerk (H. Geestkerk) weer open en hoe ziet de toekomst eruit?’

Dinsdagavond 8 september 2020
27-09-2020

Aanwezig: Pastoor R.J.M. Kerssemakers, bestuurslid/penningmeester Sidney van den Bergh,  bestuursleden Hanneke Eppink, Jan Janssen en Mari van Teeffelen, diaken Pieter Raaijmakers en + 25 parochianen (verslaglegging: Ineke van den Bogaart).

  1. Opening 

Pastoor Kerssemakers heet de aanwezige parochianen van harte welkom en opent de avond met gebed. Hij geeft een toelichting op wie er zijn uitgenodigd voor deze avond (vrijwilligers, koorleden en de parochianen die tijdens de laatste bijeenkomst inzake de Visserskerk aanwezig waren), omdat er onduidelijkheid zou zijn over wie een uitnodiging heeft ontvangen. 

De bijeenkomst had als thema het verplaatsen van de eredienst van zondag 11.30 uur van de Visserskerk naar de Grote Kerk. Het bezoekersaantal in de kerk neemt steeds een beetje af mede als gevolg van de uitbraak van het Covid-19 virus (Corona). Op last van de regering zijn de kerken enige tijd gesloten geweest en konden parochianen via de stream de H. Missen volgen. Later in de tijd waren de parochianen weer van harte welkom in de Grote Kerk.

  1. Parochie

De vraag ligt voor wat belangrijk is voor nu en voor de toekomst? Het is belangrijk mensen bij elkaar te brengen, zoals de gezinnen, de communicanten en de misdienaars. Gezinnen moeten zich thuis voelen in de kerk, waardoor ze beleven niet alleen te zijn en steun aan elkaar hebben. In de Grote Kerk is meer mogelijk door de omvang van de kerk, maar vooral ook door de hoeveelheid kerkgangers. Na de H. Mis is er gelegenheid om het samenzijn te verbreden door in het parochiecentrum elkaar te ontmoeten. Dit gebeurt ook met betrekking tot de voorbereiding van de 1ste communie, waarbij ouders en kinderen samen optrekken in de voorbereiding ervan. Met het oog op de toekomst van de kerk moet er worden ingezet op jonge mensen, jonge gezinnen. En daarin zijn ouderen ontzettend belangrijk en onmisbaar. Samen moet het geloof worden beleefd en worden doorgegeven.

Van wezenlijk belang is hierbij dat de vieringen geconcentreerd in één kerk plaatsvinden. Want dan zijn we met elkaar nog groter, zeker als we slechts op 200 meter afstand zitten van elkaar. Alle vrijwilligers moeten bij elkaar worden gebracht, zodat er gezamenlijk het geloof gevierd en beleefd kan worden.

Kort benoemd:

  • De Visserskerk wordt niet aan de eredienst onttrokken, de Poolse parochie blijft er nog gebruik van maken.
  • In oktober vindt in de Visserskerk nog de viering van de jubilarissen plaats (het Don Bosco koor treedt dan op).
  • In november is de viering van de laatste H. Mis in de Visserskerk met als koor Les Chanteurs de Saint Gérard.
  • Er vindt nog een viering plaats met de familie van Asseldonk.
  • In de Visserskerk kunnen – analoog aan Megen – gewoon uitvaarten plaatsvinden.

Na de argumentatie van pastoor Kerssemakers worden de parochianen in de gelegenheid gesteld vragen of opmerkingen kenbaar te maken.

Religieuze bestemming

In Eindhoven wordt na het beëindigen van parochiële gebeurtenissen, in een van de kerken, besloten om de betreffende kerk toch nog een religieuze bestemming te geven.

Sidney van den Bergh zegt dat een en ander in de toekomst tot de mogelijkheden behoort, bijvoorbeeld door een gedeelte van de kerk om te vormen tot woongelegenheden en een gedeelte als kerk. Maar dat is nu volstrekt nog niet aan de orde. De kerk is nog gewoon kerk.

Inventaris kerk

De vraag wordt gesteld wat er gaat gebeuren met de mooie accessoires/roerende zaken van de Visserskerk?

Sidney van den Bergh verwoordt dat alle kerkelijke bezittingen uit de H. Geestkerk worden overgebracht naar de Grote Kerk.

Beelden Visserskerk

De leden van Les Chanteurs de Saint Gérard hebben gevraagd of de beelden een plaats kunnen krijgen in het Parochiecentrum.

Pastoor Kerssemakers zegt dat dit nader wordt bezien. Er wordt niets verkocht, alle spullen horen bij de kerk. En het is een goed idee om de beelden deze plek te geven.

Polen als gebruikers in relatie tot de materialen

De Polen maken geen aanspraak op de spullen; de kerk (met inhoud) is en blijft van de parochie.

Het ‘thuis voelen’ in de Grote kerk

Het niet kunnen vinden van een positieve beleving in de Grote Kerk ten opzichte van de Visserskerk (Visserskerk is veel gemoedelijker).

Sidney van den Bergh merkt op dat getracht zal worden de Grote Kerk toegankelijk te maken voor iedereen. Het is wennen - dat zeker - maar weet u allemaal van harte welkom.

Financiën

Op de vraag of financiën de oorzaak zijn van de sluiting is het antwoord dat dit niet de drijfveer hiervan is. Het doel is erop gericht om vanuit één locatie het geloof samen te beleven. Ook in Megen is men op die manier te werk gegaan en zijn de parochianen samengebracht bij de Franciscanen.

Toezegging vanuit pastoor Mennen

Voormalig pastoor Mennen heeft destijds toegezegd dat de Visserskerk niet zal worden gesloten. Een van de aanwezigen vindt het pijnlijk om te zien hoe de Osse kerken worden gesloten.

Aanwezigheid parochianen

Enkele parochianen betreuren het feit dat er op deze zo belangrijke bijeenkomst relatief zo weinig aanwezige parochianen zijn.

Sidney van den Bergh zegt dat het als bestuur niet gemakkelijk is om zaken naar ieders welbevinden te regelen. Er is veel aandacht besteed om de juiste mensen hiervoor uit te nodigen.

Tot slot

Pastoor Kerssemakers zegt toe te overwegen om in een van de komende vieringen in de Visserskerk de plannen voor de toekomst nog eens duidelijk onder woorden te brengen.

Op zondag 22 november 2020 vindt de eindviering plaats in de Visserskerk.
Het Don Bosco Koor zal deze dienst begeleiden.

Sluiting

Pastoor Kerssemakers sluit de bijeenkomst en bedankt alle aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid en inbreng.

 

Terug naar het overzicht