Voorbeelden van gebeden

Het gebed kunnen we de meest intieme beleving van het christelijk geloof noemen. Hier wordt de relatie met God immers heel diep beleefd. Bidden is praten met God (niet alleen tégen Hem). Als je bidt neem je tijd om God te leren kennen en een band met Hem op te bouwen. Dat is belangrijk voor elke christen. Jezus zei zijn leerlingen vaak te bidden (Lucas 22,46). Toch is bidden niet altijd gemakkelijk: hoe begin je en wat kun je zeggen?

Het belangrijkste is je te realiseren dat God op elk moment bij je is. Vraag hem om hulp, vertel wat je moeilijk vindt en bedank voor wat je ontvangen hebt. Dat is bidden! In de Bijbel staat het Woord dat God tegen jou wil spreken. Bidden met een Bijbeltekst is iets waarin je groeit door het veel te doen. Niet alleen de teksten die een goed gevoel geven voeden je, maar ook teksten die je misschien moeilijker vindt. Het is goed om regelmatig met teksten uit het Nieuwe Testament te bidden, om te groeien in je relatie met Jezus. Probeer je eens helemaal in te leven in het verhaal, stel je voor wat er gebeurt, en kruip dicht bij Jezus om hem beter te leren kennen.

Lectio Divina
Lectio Divina, zo heet de manier van bijbellezen die in de kloosters is ontwikkeld. Het is een meditatieve manier van omgaan met de tekst. Bij het lezen van de bijbel gaat het er niet om of je alles snapt wat er precies bedoeld wordt. Het gaat erom of je erdoor veranderd wordt naar het beeld van God dat in je gelegd is. Er zijn vier stappen.

1. lectio Je leest de tekst langzaam, nauwkeurig en hardop een aantal keren, precies zoals het er staat. Je probeert de woorden echt te laten klinken en te horen, om ze te proeven, zeggen ze weleens. Je bent nog niet bezig met de uitleg, of wat het jou allemaal doet of niet, maar eerst eens gewoon goed lezen wat er staat, en hoe het er staat.

2. meditatio Nu overweeg je de tekst, je mediteert erover, je onderzoekt welke kernwoorden erin klinken en hoe de context ervan is, en hoe het bij jou binnenkomt.

3. oratio Vervolgens breng je je leeservaringen en alles wat er bij je bovengekomen is in een grotere ruimte, de ruimte van het gebed. Gebed heeft met je verlangen te maken. Je stelt je open voor hoe God zelf je wil aanspreken, voorbij aan wat je er allemaal zelf aan hebt bedacht. Je opent je voor creatieve inzichten, voor iets ´van de andere kant´. En je maakt jezelf beschikbaar voor de invloed van God.

4. contemplatio is het moment dat er zo´n creatief inzicht binnenvalt, dat je voorbij je eigen grenzen en beperkte weten wordt meegenomen. Dat kun je niet organiseren, maar het kan je overkomen, als uitkomst van de weg die je bent gegaan in het lezen van de tekst.

5. actio En soms wordt daar dan nog een vijfde element aan toegevoegd: actio (de handeling). Je brengt de inzichten die je hebt gekregen, in praktijk. Want daar horen ze getoetst en gezuiverd te worden, steeds weer opnieuw.

Bekende gebeden

De katholieke kerk kent daarnaast een aantal zogenaamde ‘vaste gebeden’ die traditiegetrouw worden gebeden. Het herhalen van een bestaand gebed te herhalen lijkt misschien heel saai, maar bidden is geen opdreunen. Bidden doe je met je hart. De kracht van deze gebeden is juist de herhaling. Doordat we de woorden kennen, kunnen we met ons hart en verstand helemaal bij Jezus zijn.

Kruisteken
In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Onze Vader
Het Onze Vader is het enige gebed dat Jezus zijn discipelen zelf heeft geleerd (Matteüs 6, 9-13) en (Lucas 11, 2-4). Daarom wordt het Onze Vader ook wel het 'gebed van de Heer' genoemd.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.

Amen

Wees gegroet
Maria is niet God. Ze is echter wel de moeder van God. Vanwege die bijzondere rol kunnen we haar vereren. Vereren is iets anders dan aanbidding: dat laatste komt alleen God toe. Mariaverering is geworteld in de Bijbel. Zo voorspelde Maria al toen ze van Jezus zwanger was: “Voortaan prijzen alle generaties mij zalig” (Lucas 1,48). Het gebed Weesgegroet is opgebouwd uit verschillende zinnen uit de Bijbel. De aartsengel Gabriël zei tegen Maria: “Wees gegroet, vol van genade, de Heer is met U” (Lucas 1,28), en Maria’s nicht Elizabeth zei: “Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot” (Lucas 1,42).

Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.

Amen.

Rozenkransgebed
Tijdens het bidden van de rozenkrans sta je stil bij gebeurtenissen uit het leven van Jezus en Maria. Deze gebeurtenissen noemen we ‘de geheimen van de rozenkrans’. De rozenkrans is als het ware een krans van gebeden (rozen) die we aan Maria aanbieden, terwijl we vragen om haar gebed. Een rozenkrans is een gebedssnoer. Het bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het rozenkransgebed. Dit gebed bestaat uit het bidden van het Onze Vader (20 maal) en het Weesgegroet (200 maal) door de rozenkrans vier maal te doorlopen. Tijdens dit gebed wordt het leven en lijden van Jezus overwogen, alsmede de verrijzenis. Het bidden van een rozenkrans gaat gepaard met het gedenken van geloofs 'geheimen', of mysteries. Bij elkaar geven de 'geheimen' een soort samenvatting van het evangelie. Hierdoor kan het bidden van de rozenkrans iemand duidelijker bewust maken van de bijbelboodschap.

Blijde geheimen
De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria (Lucas 1: 26-38)

Maria bezoekt haar nicht Elisabeth (Lucas 1: 39-56)

Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem (Lucas 2:1-21)

Jezus wordt in de tempel opgedragen (Lucas 2: 22-38)

Jezus wordt in de tempel teruggevonden (Lucas 2: 41-52)

Geheimen van het Licht

De doop van Jezus in de Jordaan (Matteüs 3: 13-16)

De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana (Johannes 2: 1-11).

Jezus’ aankondiging van het Rijk Gods (Marcus 1: 14-15)

De gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor (Matteüs 17: 1-8)

Jezus stelt de Eucharistie in (Matt. 26)

Droevige geheimen
Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader (Matteüs 26: 36-56)

Jezus wordt gegeseld (Matteüs 27: 26)

Jezus wordt met doornen gekroond (Matteüs 27: 27-31)

Jezus draagt het kruis naar de berg van Calvarië (Matteüs 27: 32)

Jezus sterft aan het kruis (Matteüs 27: 33-56)

Glorievolle geheimen

Jezus verrijst uit de doden (Johannes 20: 1-29)

Jezus stijgt op ten hemel (Lucas 24: 36-53)

De Heilige geest daalt neer over de apostelen (Handelingen 2: 1-41)

Maria wordt in de hemel opgenomen (Hooglied 2: 2, 10, 11, Judith 13: 18)

Maria wordt in de hemel gekroond (Genesis 3: 15a, Judith 13: 18 en 15: 9, Openbaring 12: 1, Sirach 24: 4 en 14: 9, Lucas 8: 21, Galaten 4: 19)

Brevier/getijdengebed
In de loop der geschiedenis is het bidden van het getijdengebed iets geworden van priesters en kloosterlingen. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft gewild dat ook de lekengelovigen, individueel of in de kerk, het getijdengebed zouden bidden. Het is het gebed waardoor je samen met heel de kerk de verschillende tijden van de dag heiligt.

Gebruikersnaam: getijdengebed
Wachtwoord: brevier

http://www.tiltenberg.org/getijdengebed/login.php of via de App voor de mobiele telefoon.