Katholiek Leven

Katholiek leven is een leven waarin Christus centraal staat. Als Katholieken leven we in, door en met Hem, in de gemeenschap van de Kerk van alle Katholieken rondom de bisschop van Rome, onze Paus. Wat houdt dat in?

Katholiek
Het woord Katholiek komt van het Griekse woord katholikos wat betekent 'algemeen' of 'universeel'. Men zou de benaming Katholieke kerk dus letterlijk kunnen vertalen als de Algemene Kerk of Universele Kerk. Het begrip 'Rooms - Katholiek' is onstaan aan het begin van de 16e eeuw, ten tijde van de Reformatie, om onderscheid te maken tussen hen die bij de Paus - de Bisschop van Rome - wilden blijven horen en de protestanten. Het woord rooms duidt op de stad Rome. Onze Rooms - Katholieke pastorale eenheid maakt dus deel uit, via het bisdom 's-Hertogenbosch, van de wereldwijde gemeenschap van parochies, dekenaten en bisdommen. Die zijn allemaal verenigd rond en trouw aan de Bisschop van Rome, de Paus. Deze is de leider van de Kerk als directe opvolger in de apotolische lijn. Er zijn in de hele wereld ongeveer 1.15 miljard mensen Katholiek gedoopt; dat is ongeveer 17.5 procent van de wereldbevolking. Van die gote gemeenschap maken wij als parochianen deel uit.

Drie-ene God en heiligen
Centraal in ons geloof staat de Drie-ene God: God de Vader - Jezus Christus, de Zoon van God, die mens geworden is, voor onze zonden is gestorven en die is verrezen - en de Heilige Geest die altijd bij ons is om ons te helpen en vertroosten. Maria, de moeder van Jezus, is de eerste en belangrijkste Heilige: zij bidt voor ons, als onze voorspraak, door Jezus tot God, zoals we ook mogen vertrouwen dat alle andere heiligen van de Kerk dat doen.

Christus en Eucharistie centraal
De Katholieke leer is gebaseerd op de Bijbel en op de kerkelijke traditie; in beide openbaart zich de éne bron die Christus zelf is. De Katholieke kerk is geen gezelschap van individuele gelovigen, maar een goddelijke eenheid, het "Lichaam van Christus"; ze is niet alleen het gevolg van ons samenzijn en geloven, maar ook de oorsprong ervan. Dit vieren we telkens opnieuw in het hoogtepunt van ons kerkelijk leven in de Heilige Eucharistie, waarin Christus zelf als levende offergave tot ons komt;we beleven daarin de kern van ons geloof, het mysterie van Zijn dood en verrijzenis, we worden vandaar uit heel en bouwen ons eigen leven en onze gemeenschap op.

Kerkelijk jaar
De Katholieke Kerk leeft en viert met het kerkelijk jaar, dat begint vier weken (Advent) voorafgaand aan Kerstmis. Dan vieren we de geboorte van Jezus, waarmee het Licht in de wereld komt. Het hoogtepunt van ons kerkelijk jaar is het Paasfeest, waar we de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus vieren. Ook Pinksteren is een Hoogfeest, waar we de uitstorting van de Heilige Geest en het begin van onze kerk vieren. Andere belangrijke liturgische dagen zijn Allerheiligen en Allerzielen, Maria Hemelvaart, Witte Donderdag en Goede Vrijdag en Christus Koning, waarmee het kerkelijk jaar wordt afgesloten. Maar feitelijk is iedere zondag een hoogtepunt en feestdag omdat we dan de rustdag van de schepping herdenken en Eucharistie vieren.

Sacramenten
De sacramenten van de Katholieke Kerk zijn zichtbare tekens van een onzichtbare werkelijkheid. In die tekens kunnen we de helende aanwezigheid van God ervaren in de werkelijke nabijheid van Jezus Christus. Door de sacramenten werkt God dus in de wereld en in de tijd. De Katholieke Kerk kent zeven sacramenten. Drie ervan staan aan de basis van het hele christelijk leven: we worden herboren door het doopsel, gesterkt door het vormsel en telkens opnieuw gevoed door de Eucharistie. Twee sacramenten zijn door Christus ingesteld omdat het Christelijk leven aangetast kan worden door de zonde of door de zwakheid van het lichaam. Met het sacrament van boete en verzoening en dat van de ziekenzalving, werkt Christus zelf als genezer van ziel en lichaam. Tot slot zijn er twee sacramenten die ten dienste staan van heel de kerkelijke gemeenschap en de zending van de kerk: het zijn het wijdingssacrament (bisschop, priester, diaken) en het huwelijk. De gewijde ambtsdrager kan de sacramenten van de kerk voltrekken, met uitzondering van het huwelijk; dat voltrekken de huwende man en vrouw aan elkaar, ten overstaan van de gewijde ambstdrager en de kerkelijke gemeenschap.