Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land is door de Belas­ting­dienst erkend als een Alge­meen Nut Beogende In­stel­ling (ANBI). Tot de RK Kerk in Neder­land behoren onder andere bis­dom­men, pa­ro­chies, parochiële caritas in­stel­lingen (PCI’s) en andere katho­lie­ke in­stel­lingen.

Fiscale voor­de­len

Wie aan een ANBI een gift doet, mag het bedrag aftrekken van de in­kom­sten­be­las­ting. Een ANBI die giften, legaten of erfenissen ont­vangt, is vrij­ge­steld van schenk- en erf­be­las­ting. U kunt hierover meer in­for­ma­tie vin­den op de web­si­te van de belas­ting­dienst:

Publi­ca­tieplicht

Om gebruik te mogen maken van de voor­de­len geldt een publi­ca­tieplicht. Deze publi­ca­tieplicht past bij de open­heid die van ker­ke­lijke in­stel­lingen verwacht mag wor­den en sluit aan bij de wens van schenkers om open en transparant geïn­for­meerd te wor­den over het bestuur, de in­kom­sten en beste­dingen van pa­ro­chies en PCI’s.