Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenSint Willibrorduskerk Berghem

Sint Willibrorduskerk, Sint Wil­li­brordus­straat 40, Berghem
Sint Willibrorduskerk, Sint Wil­li­brordus­straat 40, Berghem

De Sint Wil­li­brordus­kerk is een neogo­tische driebeukige kruis­basi­liek uit 1901-1903. Het adres is Sint Wil­li­brordus­straat 40 te Berghem.

Vie­rin­gen in de Sint Wil­li­brordus 

Zondag: 09.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring

Woens­dag 19.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring. Voor­af­gaand (18.00 uur) Rozen­hoedje en stille Aanbid­ding van het H. Sacra­ment.

 

De kerk is ont­wor­pen door W.Th. van Aalst. De toren bestaat uit vijf gele­dingen waar­van de onderste vier gotisch zijn en uit de tweede helft van de 15e eeuw stammen. De bovenste gele­ding en de spits zijn van 1903. De toren heeft over­hoekse steunberen en de onderste gele­dingen zijn versierd met spaarvel­den die wor­den af­ge­slo­ten met rondbogen, spitsbogen en driepassen. Een rondboogpor­taal rest nog van de door Van Veggel gebouwde voor­gan­ger.

Ge­schie­de­nis

Rond 1400 wordt er voor het eerst de basis gelegd voor de hui­dige Wil­li­brordus­kerk in Berghem, hoewel er omstreeks 1200 al sprake van een kapel moet zijn geweest. Oor­spron­ke­lijk diende de kerktoren tevens als gevechtstoren tegen plun­deraars uit Gelre. In 1572 brandde de (kerk)gevechtstoren af en in 1596 werd hij her­bouwd.

In 1648 werd de Katho­lie­ke ere­dienst verbo­den. En de kerk­ge­bouwen in het hele Maasland kwamen in han­den van de her­vorm­den, zo ook de Berghemse kerk. De Katho­lie­ke geloofs­be­le­ving vond in de jaren daarna aan­vanke­lijk plaats in grens­kerken en na 1674 in een schuur­kerk aan de Harense Steeg aan het Duurendseind.

In 1751 werd deze schuur­kerk gesloten wegens onregel­ma­tig­he­den en partij­dig­heid van de pastoor. De Berghemnaren waren weer op het kleine kerkje in de Koolwijk aangewezen. Een jaar later mocht de schuur­kerk aan de Harense Steeg echter weer gebruikt wor­den.

In 1800 werd de oor­spron­ke­lijke kerk door de pro­tes­tan­ten weer over­ge­dragen aan de Katho­lie­ken. Inmiddels had de kerktoren in 1721 een spits gekregen. De schuur­kerk aan de Harense Steeg werd in 1802 de­fi­ni­tief gesloopt. De pro­tes­tan­ten stichtten in 1817 een nieuwe kerk in Oss.

In 1848 werd de mid­del­eeuwse kerk afgebroken en werd er een nieuwe kerk tegen de oude toren gebouwd door Arnoldus van Veggel.

In 1895 brandde deze kerk af nadat de bliksem inge­slagen was. De kerk werd in 1903 her­bouwd en vergroot onder het bewind van Pastoor Van Tete­ring.