Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenMaria Onbevlekte Ontvangenis - Grote Kerk Oss

Maria Onbevlekte Ontvangenis of Grote Kerk, Kerkstraat 15, Oss
Maria Onbevlekte Ontvangenis of Grote Kerk, Kerkstraat 15, Oss

De Onze Lieve Vrouw On­be­vlekt Ont­van­gen Kerk is beter bekend als de Grote Kerk van Oss, en is gelegen aan de Kerk­straat nummer 15. De kerk is gewijd aan het dogma ‘De On­be­vlekte Ont­van­ge­nis van Maria’.

Neogo­tisch

Het is een in neogo­tische stijl gebouwde kerk, welke ont­wor­pen is door H.J. van Tulder. De kerk, met een op­val­lend spits­loze toren werd gebouwd in 1857-1859. Het grond­pa­troon is een kruis­basi­liek met een driebeukig transept, en kooromgang. De kerk ver­ving de mid­del­eeuwse Wil­li­brordus­kerk, welke gelegen was op dezelfde locatie.

Beel­den­groep Maria en twee engelen

Bij de kerk staat het gedenk­te­ken Triomferende Maria geflan­keerd door twee engelen dat in 1894 werd opgericht door pastoor-deken Arnoldus van de Laar. De beel­den­groep staan op hoge hard­ste­nen sokkels. De beel­den­groep is gemaakt van Savonnières, een franse kalksteen. De ont­wer­per van de beel­den was L.C. Hezenmans (1841-1909) uit 's-Hertogen­bosch, de maker J.F. de Vriendt uit Antwerpen. De beel­den­groep werd opgericht ter her­in­ne­ring aan het einde van een golf van criminali­teit in Oss met als hoogte­punt de moord op de wacht­mees­ter der Ko­nin­klij­ke Marechaussee Gerard Hoekman in 1893. De stijl van de beel­den is neo-gotisch.In 1976 werd de kerk als rijks­mo­nu­ment opgeno­men in het Monu­menten­re­gis­ter.

Interieur

Het interieur is geïnspireerd op de Sint-Jans­kathe­draal in ’s- Hertogen­bosch. De gebrand­schil­derde ramen, date­ring eind 19de eeuw, zijn gemaakt door de Belgische glazenier J.B. Capronnier. De apostel­beel­den zijn van H. van der Geld. Deze kunste­naars zijn ook voor een groot deel verant­woor­de­lijk voor het interieur in de Sint-Jans ka­the­draal.

Orgels

Er zijn twee orgels. Het hoofdorgel dateert van 1950. De monu­mentale orgelkas van dit instru­ment dateert echter van 1880. (Gemaakt door de Gebroe­ders Goossens uit Den Bosch naar een ontwerp van Hezenmans.) Daar­naast beschikt de kerk over een orgel uit 1891 van M. Maarschalkerweerd. Dit instru­ment is afkoms­tig uit een klooster te Zwolle en in 1989 in de Grote Kerk van Oss geplaatst als koororgel.

Toren

De hoge toren van de Grote Kerk is ken­mer­kend voor het centrum van Oss. Je ziet de spits­loze toren al van verre. Je kunt (met een groep) onder be­ge­lei­ding van een gids van de ‘Vrien­den van de Grote Kerk’ de 58 meter hoge toren beklimmen. Je ziet dan onder andere het orgel, de stucgewelven, zol­der en de 20 klokken inclusief het klokkenspel. Bij hel­der weer heb je van bovenaf een prach­tig uit­zicht over Oss en wijde omge­ving.

De ‘Vrien­den van de Grote Kerk’ staan altijd klaar om met u een beklim­ming van de toren van de Grote Kerk (het hoogste punt van Oss) te maken. Deze beklim­ming duurt ongeveer 90 minuten en kan door groepen van 6 tot maximaal 15 personen wor­den gemaakt. In­for­ma­tie lees je op de prikbor­den achter in de Grote Kerk. Stuur een e-mail naar gotojj@home.nl of maak tele­fo­nische een afspraak voor deze beklim­ming/rond­lei­ding: 06 - 81 84 91 54.