Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenSacrament van de Eerste H. Communie

De Eerste Heilige Communie is een vie­ring van de bron van ons leven. Jezus nam afscheid en koos op dat moment voor een manier om toch bij ons te kunnen zijn: de Eucha­ris­tie.

We luis­te­ren dan naar woor­den uit de bijbel; het zijn woor­den met een altijd actuele bete­ke­nis. Aan­slui­tend is er het grote gebed tot God aan het altaar en de pries­ter ‘handelt’ als Jezus toen. Het maakt dat brood en wijn opnieuw kunnen wor­den wat we niet zien maar ervaren en geloven: Jezus Christus zelf, Zijn Lichaam en Bloed. Zo wil Hij ook in onze dagen hier bij ons aanwe­zig zijn.

Dat is wat we onze eerste com­mu­ni­can­ten willen leren en laten delen Dat doen we samen met u, als ouders.

Sinds enkele jaren hebben we in onze pa­ro­chie de zoge­naamde doorlopende catechese o.a. als voor­be­rei­ding op de Sacra­menten. Kin­de­ren en hun ouders doen daaraan mee tot men gezame­lijk (pastoor, ouders en het be­tref­fen­de kind) tot de con­clu­sie komt dat het kind ervoor klaar is om het Sacra­ment te ont­van­gen. Voor wat betreft de 1ste H. Communie kan dat het hele jaar door op een van de zon­da­gen in de reguliere H. Mis. Er is dus geen exclusieve 1ste H. Communie­vie­ring waaraan een hele groep kin­de­ren deelneemt maar een gewone H. Mis waarin uiter­aard wel wat extra aan­dacht is voor het be­tref­fen­de kind. Voor het H. Vormsel geldt wel dat het op een bepaalde datum wordt toege­diend, want daarvoor moet de bis­schop of een gedele­geerde komen. 

Starten met deelname kan om de 14 dagen. Men komt naar de H. Mis in de Grote Kerk (10.00 uur) en sluit ver­vol­gens aan bij de pa­ro­chie­ca­te­che­se in het pa­ro­chie-centrum. De data staan in de agenda onder "actueel" elders op deze site.