Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenDeelnemen kerkbijdrage

Kerk­ba­lans

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Als Kerk­bestuur en Pas­to­raal-team willen wij de kerk zolang moge­lijk open hou­den niet alleen van wege de monu­mentale en architecto­nische waarde, maar vooral om dat het ons gees­te­lijk en spi­ri­tu­eel centrum is. Hier doen we kracht op en be­zin­ning om ons te wapenen en te sterken in deze voor ie­der­een moei­lijke tij­den. Als we de H. Missen kunnen uitzen­den via een live­stream met goede kwali­teit van beeld én geluid, dan steunen we elkaar en blijven we voor elkaar zorgen als ge­meen­schap rondom Christus, net als de eerste Chris­te­nen.

Pa­ro­chies krijgen geen subsidie. Er is in Neder­land een strikte schei­ding van Kerk en Staat dat geeft vrij­heid maar betekent ook dat we zelf voor ons bestaan moeten zorgen. Om te kunnen bestaan hebben kerken een finan­ciële bijdrage nodig van u, onze leden. Zo blijven we van waarde voor elkaar en de samen­le­ving.

Zeker nu in deze corona­cri­sis is het finan­ciële plaatje voor de kerken een somber verhaal. Minder collectes, min­der in­kom­sten bij vie­rin­gen, vooral beper­kingen. Kosten voor gebouwen en pas­to­rale krachten gaan gewoon door. We moeten rea­lis­tisch zijn. U snapt dat net als veel bedrijven ook pa­ro­chies in zwaar weer komen. Voor ons is er geen ander steunpakket dan wat u als gelo­vi­gen geeft. Helpt u mee met uw bijdrage voor onze geloof ge­meen­schap en nieuwe geluid en beeldapparatuur?

Wij rekenen op u!

Gegevens voor het overmaken van uw ‘Kerk­ba­lans’ bijdrage:

Reke­ning­num­mer: NL26 RABO 0326 5640 55
Ten name van: R.K. Pa­ro­chie H. Wil­li­brordus
Onder vermel­ding van: ‘Actie Kerk­ba­lans 2023’

Harte­lijk dank voor uw gulle gave namens,
Pastoor Roland Kerssemakers,
kape­laan Willem Renders, kape­laan Quinten Kerckhofs
en Kerk­bestuur Wil­li­brordus Pa­ro­chie.
(Berghem-Haren-Macharen-Megen-Oss)

Legaten en giften

Na­tuur­lijk kunt u altijd legaten schenken en of vrijwillig geld overmaken naar de Wil­li­brordus Pa­ro­chie. Dan zorgt het Kerk­bestuur ervoor dat deze gave goed en ten gunste van onze geloofs­ge­meen­schap wordt gebruikt.

Bankreke­ning­num­mer: NL34 RABO 0140 4056 82
t.n.v. Kerk­bestuur Pa­ro­chie Heilige Wil­li­brordus Oss

Bedankt voor uw gulle bijdrage.