Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenVeelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wie is de pastoor?

Pastoor Roland Kerssemakers is de pastoor van de Pa­ro­chie Wil­li­brordus te Oss. Lees hier meer over het pas­to­raal team.

Hoe laat is de H. Mis?

Een actueel over­zicht van alle vie­rin­gen staan onder menu Vie­rin­gen, submenu Alle vie­rin­gen. Onder menu Vie­rin­gen kan echter ook gekozen wor­den voor alleen de vie­rin­gen in een bepaalde plaats.

Hoe kan ik mij laten uit­schrij­ven uit de RK Kerk

Het is goed te weten wat u precies wilt. Wilt u uit het actuele ledenbestand gehaald wor­den, zodat u geen post meer van de pa­ro­chie ont­vangt? Of wilt u eigen­lijk geen dooplid meer van de room-katho­lie­ke kerk zijn? In het laatste geval kan er van uw uittre­den een aan­te­kening gemaakt wor­den in het doop­re­gis­ter. Het doopsel zelf kan niet ongedaan gemaakt wor­den. Hier­voor moet er dan een pro­ce­dure gevolgd wor­den. Het liefste gaan we met u vooraf in gesprek, zodat wij u kunnen wijzen op de con­se­quenties. Als u bij uw keuze blijft, moet u dat schrifte­lijk beves­tigen (een formele act). U krijgt dan later een schrijven van uittre­den. Neem contact op met de pastoor.

Wat is een sacra­ment?

in de Kate­chis­mus van de Katho­lie­ke Kerk staat:

“De sacra­menten zijn werkzame tekenen van de genade, inge­steld door Christus en toe­ver­trouwd aan de Kerk, waardoor ons het god­de­lijk leven verleend wordt.” (nr.1131)

Een sacra­ment is een werk­zaam teken van genade. Dat wil zeggen:

  • Werk­zaam: er gebeurt echt iets, het is niet zomaar een ritueel wat fijn aanvoelt
  • Een teken: altijd wordt er iets van het men­se­lijk leven gebruikt om het god­de­lijke aan te dui­den: water, olie, brood, wijn... en bij het huwe­lijk zijn jullie zelf het teken voor elkaar.
  • Genade: het heeft altijd te maken met de verlos­sing die Christus heeft gebracht door te sterven en te verrijzen, en de mens mag daar­van profi­te­ren.
  • Inge­steld door Christus: alle zeven sacra­menten zijn op de een of andere manier door Jezus zelf in het leven ge­roe­pen of hebben hun wor­tels in zijn evan­ge­lische bood­schap.
  • Toe­ver­trouwd aan de Kerk: de Kerk heeft van Jezus de opdracht gekregen om zijn werk op aarde voort te zetten. Daarom ont­vingen de apos­te­len met Pink­ste­ren ook de heilige Geest. Zo kon­den zij, en hun op­vol­gers, met Gods kracht doen wat Jezus zelf voor de mensen heeft gedaan.
  • Waardoor ons het god­de­lijk leven wordt verleend: alle sacra­menten hebben hun uit­wer­king hier op aarde, maar nog meer voor de eeuwig­heid. Wie gedoopt is, gaat mee in het eeuwige verbond van God. God laat de mens nooit vallen, ook niet in de dood. Wij mogen altijd bij Hem blijven, zoals we dat noemen: leven in de hemel.

De katho­lie­ke Kerk kent zeven Sacra­menten: