Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenHuwelijk

Huwelijk

Wat is een ker­ke­lijk huwe­lijk?

God heeft man en vrouw voor elkaar bestemd. Door elkaar hun liefde te geven en open te staan voor nieuw leven als vrucht van hun liefde, vormen ze een beeld van de over­stro­mende liefde van God. Het sacra­ment van het huwe­lijk komt tot stand door een belofte van trouw van een man en een vrouw. Deze belofte wordt in het open­baar uit­ge­spro­ken ten overstaan van God en van de kerk­ge­meen­schap, die ver­te­gen­woor­digd wordt door getuigen.

De pries­ter (of een andere persoon die door de kerk daarvoor de bevoegd­heid heeft gekregen) roept Gods zegen over het paar af. Het is niet een pries­ter die het huwe­lijks­sa­cra­ment toedient, maar man en vrouw dienen het elkaar toe. Het huwe­lijk wordt vol­trok­ken door de licha­me­lijke vereni­ging van het nieuwe paar. Man en vrouw moeten vrij zijn van elke ver­plich­ting of dwang. Zij schenken zich aan elkaar om - tot de dood hen scheidt - een vol­ko­men levens­ge­meen­schap te vormen die open­staat voor het ont­van­gen van kin­de­ren. Voor een huwe­lijk met iemand die niet katho­liek is maar wel is gedoopt, is verlof nodig van de bis­schop. Voor een huwe­lijk met iemand die niet gedoopt is, dient bij de bis­schop om dispen­sa­tie gevraagd te wor­den.

Liefde en huwe­lijk

Wat zou het leven zijn zon­der liefde? Er zou geen leven zijn. Een kind dat op moet groeien zon­der lief­heb­bende ouders heeft geen leven. Een mens die men links laat liggen, van wie niemand houdt, die heeft geen leven. Door die liefde wordt het beste uit jezelf naar boven gehaald. Liefde maakt jou tot mens. De liefde van God is de nood­za­ke­lijke bed­ding, waarin wij uit kunnen groeien tot de mens "naar Gods hart". Als God ons niet zou lief­heb­ben, dan zou­den wij niet kunnen bestaan. Liefde is veel meer dan iemand aar­dig vin­den, liefde is veel meer dan seksueel omgaan met elkaar. Liefde is durven zeggen: "Jij bent de moeite waard, ik zal er zijn voor jou". De mooiste aandui­ding voor God is dan ook: JHWH... ik ben er... voor jou.

Trouwen

De eerste èchte ont­moe­ting, in vuur en vlam... verliefd dus. Elkaars goede en slechte eigen­schappen wor­den ontdekt. Lang­zaam ontdekt u dat u deze ene mens niet meer wilt missen. Zonder hem of haar zou het leven geen leven meer zijn... er is een begin van liefde.

Samen wilt u door het leven: dat is iets nieuws, niet alleen voor u, maar ook voor uw ouders, uw familie, uw vrien­den. U besluit te gaan trouwen, dat wil zeggen dat u open­baar maakt dat u niet meer alleen in het leven wilt staan; er staat voort­du­rend iemand naast u met wie en voor wie ù wilt leven. En... ie­der­een mag dat weten; daarom gaat u naar het ge­meen­tehuis om dit plech­tig te laten vastleggen. Gaat u hier­voor ook naar de kerk?

Trouwen voor de kerk

Maakt u samen met uw partner bewust deel uit van de geloofs­ge­meen­schap van Jezus Christus of staat u posi­tief ten opzichte van die ge­meen­schap, de Kerk dus? Dan wil ook die geloofs­ge­meen­schap graag van u horen dat u binnen de Kerk geen individuën meer wilt zijn, maar een twee-een­heid.

Deel uitmaken van de kerk­ge­meen­schap van Jezus betekent dat u Hem centraal wilt stellen in uw leven, dat u naar Zijn woord en voor­beeld wilt leven en dat u die over­tui­ging regel­ma­tig met uw mede­ge­lo­vigen wilt vieren. Als dat uw per­spec­tief is, dan is het zin­vol om te trouwen voor de Kerk, ofwel binnen de geloofs­ge­meen­schap.

De voor­be­rei­ding

Als u na rijp beraad besloten hebt om uw huwe­lijk te laten inzegenen binnen de geloofs­ge­meen­schap, neemt u dan contact op met het pa­ro­chie­secre­ta­riaat. Laat bij­tijds dag en uur vastleggen en houd reke­ning met de voor­be­rei­ding. Twee keer per jaar or­ga­ni­seert onze pa­ro­chie een huwe­lijks­voor­be­rei­ding-cyclus. Af­han­ke­lijk van de huwe­lijksdatum zal het pa­ro­chie­secre­ta­riaat u uit­no­di­gen voor een serie van zes bij­een­komsten. Deze zijn de voor­be­rei­ding op uw ker­ke­lijk huwe­lijk. U heeft in een besloten omge­ving de gelegen­heid uw erva­ringen en vragen volop met andere paren uit te wisselen. De paren delen hun erva­ring met elkaar over leven en geloof gedurende een aantal avon­den. U leert als paar met elkaar de liefde te vieren. Dat geldt na­tuur­lijk op de eerste plaats voor de dag van het huwe­lijk en wordt nog bete­ke­nis­voller voor de tijd van uw huwe­lijks- en ge­zins­le­ven. Onze erva­ring is dat die voor­be­rei­ding de moeite waard is voor het wel­slagen van een gemeen­schap­pe­lijke toe­komst.

De huwe­lijks­slui­ting

De huwe­lijks­slui­ting kan inge­bed wor­den in een Woord- en Gebeds­dienst of in een Eucha­ris­tie. In overleg met de pastor, die uw huwe­lijk zal inzegenen, kunt u bespreken wat het beste bij u past.
Steeds meer paren ervaren dat het huwe­lijk niet auto­ma­tisch gaat. Een relatie fris hou­den gaat niet van­zelf. Liefde is een werk­woord, omdat het altijd beter kan.

En na de huwe­lijks­dag? Hopen wij dat u zich verbon­den blijft voelen met uw pa­ro­chie. Wij willen u daarbij van harte helpen.