Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenActiviteiten voor de jeugd

Activiteiten voor de jeugd

Voor jon­ge­ren in onze pa­ro­chie wor­den allerlei ac­ti­vi­teiten ontplooid. Verder ver­wij­zen we jon­ge­ren graag naar de het jon­ge­ren­pas­to­raat van het bisdom en de speciale web­si­te voor katho­lie­ke jon­ge­ren: Jongkatho­liek. Een uit­ge­breid over­zicht van jon­ge­ren­acti­vi­teiten staat ook op Rkac­ti­vi­teiten.nl.

Zomer­kamp in Helvoirt. 

Van 12 t/m17 au­gus­tus 2023.

Ook dit jaar wordt in Helvoirt weer het Zomer­kamp gehou­den voor kin­de­ren in de leef­tijdsfase van groep 4 t/m 8. Een ideale gelegen­heid voor de kin­de­ren om op een wat bre­dere manier kennis te maken met ons geloof. Het is elk jaar een gezellige happe­ning, uiter­aard met de nodige gees­te­lij­ke voe­ding. Meer info klik hier

 

Eerste H. Communie en Vormsel

Voor kin­de­ren die de Eerste Heilige Communie gaan doen of gaan wor­den gevormd zijn er wel voor­be­rei­dings­pro­gramma's. In­for­meer bij het se­cre­ta­riaat wanneer u een kind wilt opgeven voor de Eerste Heilige Communie of het Vormsel. Ook wanneer u mee wilt helpen bij de voor­be­rei­ding op deze sacra­menten, kunt u contact opnemen met het se­cre­ta­riaat.

De jon­ge­ren wor­den aan­ge­spro­ken op hun christen-zijn in groep 8 van de basis­school. Dan staan ze voor de keuze om het Vormsel wel of niet te doen. Dan dringt de vraag zich op: wil ik dat wel of niet? Wat willen mijn ouders? Durf ik zelf te kiezen? Het ont­van­gen van het Vormsel kan een aan­lei­ding zijn om werk te maken van je geloof.

Meer in­for­ma­tie op het web

 

Binnen Bisdom ’s-Hertogen­bosch is er een jon­ge­ren­af­de­ling

Jong Bisdom Den Bosch

 

We ver­wij­zen jon­ge­ren graag naar de speciale web­si­te voor katho­lie­ke jon­ge­ren Jongkatho­liek.nl

Jongkatholiek.nl

 

Een uit­ge­breid over­zicht van jeugd- en jon­ge­ren­acti­vi­teiten staat op Rkac­ti­vi­teiten.nl/jong

Rkactiviteiten.nl