Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenJeugd- en Familiepastoraat

Ik ga op weg met Jezus

Jeugd- en Familiepastoraat
(foto: Anna Shvets)

“Gaat uit in de wereld, maakt alle volken tot mijn leer­lin­gen en doopt hen in de naam van de Vader de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onder­hou­den alles wat ik u bevolen heb.” Mt. 28,18-20.

Daar ben je dan: je bent een paar maan­den oud en je pappa en mamma willen je laten dopen in de Grote Kerk. Dat is mooi en dat zal een groot feest wor­den. Ze hebben voor jou een peetoom en peettante uitgekozen en de hele familie komt op het doop­feest. Maar wat moeten jouw pappa en mamma nu eigen­lijk allemaal doen zodat je gedoopt kan wor­den?

Communie

Nu ben je ein­de­lijk 7 jaar en je zit in groep 4. Je bent oud genoeg om de Communie te doen. Pappa en Mamma hebben er goed over nage­dacht en ook al doet niemand het bij jou in de klas, ze vin­den dat het erbij hoort omdat ze zelf ook katho­liek zijn en de Communie hebben gedaan. Alleen mamma dan, want Pappa heeft nooit de Communie gedaan, want die hoort eigen­lijk bij een andere kerk maar hij vindt het wel een heel goed idee en is het er helemaal mee eens.

Vormsel

Je zit in groep 8 en bent 11, net als je vriend Joris die ook bij jou in het voetbalelftal zit. Nu heeft Joris gezegd dat hij het Vormsel gaat doen en vraagt of jij dat ook wil. Je bent weleens in de kerk geweest. Meestal was het wel saai, maar de kerk is erg mooi en groot en Joris was er ook, want bij hem thuis gaan ze eigen­lijk best wel vaak naar de kerk. Bovendien is hij mis­die­naar en dat is wel grappig als hij in de kleren met zo’n kaars door de kerk loopt en met die bellen belt zodat ie­der­een heel stil wordt.

Jeugd- en Familiepastoraat

Jon­ge­ren­groep

Twee vrien­din­nen van jou gaan weleens ooit naar de kerk in Oss. Dat weet je omdat ze een foto op ‘social media’ had­den gezet, waar ze samen met een groepje jongens en mei­den van allerlei ver­schil­lende leeftij­den opston­den. Zo te zien is het best wel een leuk groepje. Ze ver­tellen de volgende dag op school dat ze na de mis op zon­dag bij elkaar komen en dat ze dan vragen kunnen stellen over allerlei on­der­wer­pen die met geloof te maken hebben. Ze vin­den het best inte­res­sant want heel vaak gaat het over dingen waar het op school nooit over gaat. Het verschil tussen katho­liek en moslim zijn bij­voor­beeld, maar ook over trouwen in de kerk. Je vraag je af of je ook eens een keertje mee kan doen, alleen om zelf eens te horen waar het allemaal over gaat.

Huwe­lijk

Jeugd- en Familiepastoraat
(foto: Rocsana Nicoleta Gurza)

Je bent er met zijn tweeën uit: jullie gaan trouwen. Ook voor de kerk, al zegt ie­der­een dat trouwen in de kerk heel ouderwets is en niemand dat nog doet, toch willen jullie dat. Want jullie willen dat heel graag in die mooie kerk doen met een echt feest, alles erop en eraan. Maar hoe gaat dat dan? Wat moeten jullie daarvoor doen? Kan dat en wat kost dat dan?

Je bent inmiddels zelf ouder en denkt: ik wil mijn kindje laten dopen, hoe gaat dat in deze pa­ro­chie? Of: kan mijn kind ook in deze kerk de communie doen? Of: wat moet ons kind allemaal daarvoor doen en hoeveel bij­een­komsten zijn er om het vormsel te doen? Mis­schien willen jullie zelf ook nog wat ops­te­ken over het geloof want het is zo ongelofe­lijk lang gele­den dat jullie er iets aan gedaan hebben. Is er ook voor ons als ouders nog iets van catechese of geloofsver­die­ping?

Welkom dan in de pa­ro­chie Wil­li­brordus waar we dit jaar starten met een hele nieuwe, frisse opzet van de geloofs­vor­ming voor alle leeftij­den. Van peuters, basis­school, middel­ba­re school, ouders met kin­de­ren, jon­ge­ren, doop­ou­ders tot en met huwe­lijks­kan­di­da­ten. Welkom bij: Het familie­pas­to­raat van de pa­ro­chie Wil­li­brordus in Oss!

Pro­gram­ma

datum tijd ac­ti­vi­teit
Zondag 22 ok­to­ber 10.00 uur Fam. Past. (start)
Zondag 26 no­vem­ber 10.00 uur Fam. Past. (Christus Koning)
Zondag 17 de­cem­ber 10.00 uur Fam. Past. (met oefenen Kerstspel)
Zondag 24 de­cem­ber 19.00 uur Gezins­vie­ring met Kerstspel
Zater­dag 6 januari 11.00 uur Drie­ko­nin­gen­zingen
Zondag 28 januari 10.00 uur Fam. Past. (4e zon­dag door het jaar)
Woens­dag 14 februari 19.00 uur Fam. Past. (Aswoens­dag)
Zondag 25 februari 10.00 uur Fam. Past. (2e zon­dag Vasten)
Zater­dag 23 maart 10.00 uur Palm­pasen­stokken maken
Zondag 24 maart 10.00 uur Fam. Past. (Palm­pasen)
Maan­dag 25 maart 19.00 uur Fam. Past. (Avond van barm­har­tig­heid met biecht­gele­gen­heid)
Donder­dag 28 maart Witte Donder­dag
Vrij­dag 29 maart Goede Vrij­dag met Kruis­weg
Zater­dag 30 maart Stille Zater­dag met Paas­wake
Zondag 31 maart Pasen (paaseieren zoeken)
Zondag 21 april 10.00 uur Fam. Past. (4e zon­dag van Pasen)
Maan­dag 20 mei 10.00 uur H. Vormsel
Zondag 26 mei 10.00 uur Fam. Past. (H. Drie-een­heid)
Zondag 2 juni 10.00 uur Fam. Past. (Sacra­ments­dag met pro­ces­sie)
Zondag 23 juni 10.00 uur Fam. Past. (jaaraf­slui­ting, 12e zon­dag door het jaar)

Zo werkt het

Eén zon­dag­och­tend per maand komen we met ge­zin­nen bij elkaar om samen te vieren, te bid­den, te leren en ook te eten. We beginnen steeds om 10.00 uur met de H. Mis, een familie­vie­ring. Daarna gaan we in leef­tijds­groepen uit elkaar om, ieder op zijn of haar niveau, de verhalen uit de Bijbel te horen en van het geloof te leren. Ten slotte zorgt de pa­ro­chie voor de lunch. Om 12.45 uur is het afgelopen. Een feestje op zon­dag­och­tend!

De ver­schil­lende groepen van het familie­pas­to­raat

  • Crèche voor de peuters van 0 tot en met 4 jaar
  • Bijbel­ver­halen met knutselen voor 5 tot en met 7 jaar
  • Project ‘Licht op ons pad’: bijbel, feesten en geloofs­vor­ming een heel jaar rond voor 7 tot en met 9 jaar
  • Project ‘Licht op ons pad’ voor 10 tot en met 12 jaar
  • Project ‘Licht op ons pad’ voor 13 tot en met 15 jaar
  • Wil­li­brordus­groep voor 15 tot en met 30 jaar: diverse on­der­wer­pen uit het dage­lijkse en het ge­loofs­le­ven komen ter sprake met mede­wer­king van een grote diver­si­teit aan sprekers en inlei­ders. Het is vormend, leer­zaam en vooral heel gezellig!
  • Project ‘Sycamore’ voor ouders zodat ze hun kin­de­ren kunnen be­ge­lei­den in het geloof
  • Project ‘Sycamore’ voor doop­ou­ders
  • Huwe­lijks­voor­be­rei­ding voor jonge stellen die nadenken over het huwe­lijk, een Pre Mariage Course en een Mariage Course (Alpha)

Voor­be­rei­ding Eerste Communie en Vormsel

Voor de sacra­menten Communie en Vormsel geldt dat de kin­de­ren en ouders minstens een jaar mee hebben gedaan met de catechese.

Als je kind deelneemt aan de groep, Licht op ons pad 7-9 jaar, krijgt het daar de voor­be­rei­ding op de Eerste Communie. Als hij of zij eraan toe is, kiezen we samen met de ouders een zon­dag én de kerk waar je kind de Eerste Communie ont­vangt.

Als je kind deelneemt aan de leef­tijds­groep 10 tot en met 12, krijgt het daar ook de voor­be­rei­ding op het Vormsel. Als hij of zij eraan toe is, kan het Vormsel wor­den toege­diend. Dit vindt plaats op een datum die wordt af­ge­spro­ken met de ‘Vormheer’, dat is de bis­schop, die daarvoor speciaal naar Oss komt. Dit is één keer per jaar.

Jeugd- en Familiepastoraat
(foto: Craig Adderley)

Aanmel­den

Er zijn twee momenten per jaar om in te stromen. In Oktober bij het begin van het nieuwe school­jaar en in Februari. Als je je kind aanmeldt om deel te nemen, komt hij of zij in de groep die bij zijn of haar leef­tijd past. Elke groep beslaat drie school­ja­ren. Na die drie jaren stroomt je kind door naar de volgende groep. Zo krijgen de kin­de­ren de tijd om elkaar echt te leren kennen en om te groeien in hun geloof. Ook voor de ouders is er tege­lijker­tijd een groep. Zij praten samen over geloofsopvoe­ding onder lei­ding van de pastoor, kape­laan, diaken of catecheet.

Als je in­te­res­se hebt om mee te doen of als je vragen hebt, kom dan gewoon naar een van de bij­een­komsten dan kijken we samen hoe we het beste ver­der kunnen gaan. 

Wij willen als pa­ro­chie­ge­meen­schap en als verant­woor­de­lijk pas­to­raal team samen met een grote groep catecheten en vrij­wil­li­gers graag een goede en dege­lijke vor­ming aanbie­den aan kin­de­ren, jon­ge­ren, ouders en geïn­te­res­seer­den zodat ze met Jezus Christus een gelukkige en mooie toe­komst tegemoet gaan.

pastoor Roland Kerssemakers,
namens het pas­to­rale team
en het familie­pas­to­raat van de pa­ro­chie Wil­li­brordus