Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenSacrament van het Vormsel

Terwijl het sacra­ment van het doopsel de dopeling verenigt met de dood en ver­rij­ze­nis (het Pasen) van Christus, wordt de kan­di­daat met het sacra­ment van het vormsel ver­sterkt met de gave van Pink­ste­ren, de heilige Geest.

Het vormsel voltooit dus het doopsel en schenkt de gave van de heilige Geest. Net zoals de leer­lin­gen met Pink­ste­ren wor­den uitgezon­den om de Blijde Bood­schap te ver­kon­di­gen, wordt de vor­me­ling nu een ‘gezon­dene’.

Met het vormsel krijgt hij of zij de kracht om in de wereld met woord en daad te getuigen van Gods liefde.

Bij het vormsel legt de bis­schop (of in uitzon­der­lijke gevallen een gedele­geerd pries­ter) de vor­me­ling de hand op en zalft hij diens voor­hoofd met olie (chrisma). De bis­schop spreekt daarbij de woor­den: "Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods". De olie is eer­der dat jaar, in de week vóór Pasen, de Goede Week op de voor­avond van Witte Donder­dag door de bis­schop gewijd.

Sinds enkele jaren hebben we in onze pa­ro­chie de zoge­naamde doorlopende catechese o.a. als voor­be­rei­ding op de Sacra­menten. Kin­de­ren en hun ouders doen daaraan mee tot men gezame­lijk (pastoor, ouders en het be­tref­fen­de kind) tot de con­clu­sie komt dat het kind ervoor klaar is om het Sacra­ment te ont­van­gen. Voor het H. Vormsel geldt wel dat het op een bepaalde datum wordt toege­diend, want daarvoor moet de bis­schop of een gedele­geerde komen. 

Starten met deelname kan om de 14 dagen. Men komt naar de H. Mis in de Grote Kerk (10.00 uur) en sluit ver­vol­gens aan bij de pa­ro­chie­ca­te­che­se in het pa­ro­chie-centrum. De data staan in de agenda onder "actueel" elders op deze site.