Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenActie Kerkbalans

Geef om de toekomst

gepubliceerd: zondag, 22 januari 2023

Oss, januari 2023

Beste pa­ro­chi­aan,

Aan het begin van elk jaar wordt lan­de­lijk de actie Kerk­ba­lans gehou­den. Ruim 2.000 kerken in Neder­land doen hieraan mee. Onze pa­ro­chie sluit zich hierbij aan. Daarom ont­vangt u deze brief met daarin de oproep om naar vermogen een bijdrage te leveren aan de jaar­lijkse onder­steu­ning van onze pa­ro­chie.

Pa­ro­chies krijgen geen subsidie van­wege de schei­ding van kerk en staat. Dat geeft vrij­heid maar dat betekent ook dat we zelf voor ons bestaan moeten zorgen. We hebben het dan bij­voor­beeld over on­der­houd en beheer van onze gebouwen en begraaf­plaatsen en na­tuur­lijk ook de kosten die samen­han­gen met de pas­to­rale zorg en de ere­diensten. Een en ander is beel­dend samen­ge­vat in de bij­ge­voegde fol­der. Met het energieverbruik gaan we het ko­men­de jaar extra kri­tisch om, zodat dit niet een al te groot beslag op onze mid­de­len legt.

Om te kunnen voort­be­staan heeft onze kerk een finan­ciële bijdrage nodig van u, onze leden. Het is be­lang­rijk dat we met zijn allen zorgen dat kerken in onze pa­ro­chie open kunnen blijven, dat missen kunnen wor­den gevierd en dat ons geloof kan wor­den gevoed mede door een goede catechese. Vooral willen we onze kin­de­ren en jon­ge­ren de kans geven om Jezus Christus te leren kennen, om met Hem rich­ting te vin­den in het leven. Ook willen we samen met mede-pa­ro­chi­anen een ge­meen­schap vormen in dienst­baar­heid naar elkaar en om met elkaar te groeien in het geloof. Daarom vragen we u:

Geef met gulle hand en houd onze kerk, ook voor de nieuwe gene­ra­tie, open.

Doe mee aan onze Actie Kerk­ba­lans!

U kunt een bijdrage overmaken naar:

  • NL26 RABO 0326 5640 55
    t.n.v. R.K. Pa­ro­chie H. Wil­li­brordus, Oss.

Dank voor uw bijdrage en ook voor uw onder­steunend gebed.

Pastoor Roland J.M. Kerssemakers
Pa­ro­chie Wil­li­brordus, Oss

Download