Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenBosche bidtocht wordt immaterieel erfgoed

Zondag 30 april - 19.00 uur - Den Bosch

gepubliceerd: maandag, 6 maart 2023
Bosche bidtocht wordt immaterieel erfgoed
(foto: Wim Koopman)

De jaar­lijkse bid­tocht met het beeld van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch door de straten van de bin­nen­stad van Den Bosch is opgeno­men in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Neder­land. Hiermee wordt de bid­tocht dus ook erkend als een be­lang­rijke cultuurui­ting.

Het ini­tia­tief hiertoe is geno­men door de Broe­der­schap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch. De Broe­der­schap richt zich op de Maria­ver­ering in ’s-Hertogen­bosch. Behalve voor de organi­sa­tie van de bid­tocht, is de Broe­der­schap ook verant­woor­de­lijk voor de ver­zor­ging van de Maria­ka­pel en het beeld van Maria. Daar­naast ver­zorgt de Broe­der­schap in de mei­maand samen met de pa­ro­chie alle vie­rin­gen in de Sint-Jan op zater­dag en zon­dag. Aan deze vie­rin­gen wordt mede­wer­king verleend door het vaste koor van de ka­the­draal, de Schola Cantorum, en daar­naast door vele gildes en gastkoren uit de regio.

De bid­tocht zal anders dan de afgelopen jaren niet wor­den gehou­den op Moeder­dag maar bij de ope­ning van de mei­maand op 30 april. Er is dan om 19.00 uur eerst een korte gebeds­dienst in de Sint-Jan, waarna de tocht rond 19.30 uur zal beginnen. De bid­tocht volgt de gebruike­lijke route. Rond 20.15 uur wordt de stoet terug verwacht in de ka­the­draal.