Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenSacramentsdag

gepubliceerd: maandag, 10 april 2023
Sacramentsdag
(foto: Jan Janssen)

Op 11 juni vieren we in de kerk Sacra­ments­dag: het feest van de in­stel­ling van het sacra­ment van de Eucha­ris­tie. Jezus heeft zich­zelf gegeven in brood en wijn; Zijn Lichaam en Bloed voor ons gegeven op het kruis. Dit jaar willen we dit mooie feest vieren met alle ge­zin­nen uit onze pa­ro­chie. Vooral de jonge doop­ou­ders, communie- en vormsel­ou­ders met hun kin­de­ren, maar eigen­lijk alle ge­zin­nen zijn dan welkom. Het wordt dan ook onze gezins­dag.

Na de hoog­mis van 10.00 uur op zon­dag hou­den we een Sacra­ments­pro­ces­sie rond de kerk en ein­digen we in de tuin van de pastorie waar we een kort lof hou­den met daarna een bij­een­komst voor alle ge­zin­nen. Hier zijn dan wat thema’s en on­der­wer­pen te volgen die speciaal voor jonge ouders en hun kin­de­ren van belang zijn. We denken aan een uitleg en toelich­ting met prak­tische tips voor bijbel­ge­bruik, gebeds­vor­men met voor­beel­den en geloofs­vor­ming. Liedjes en een klein toneel­stukje. Dat is dan na­tuur­lijk niet zon­der koffie en fris met een broodje voor ie­der­een en nog iets lekkers. Het wordt echt een dag om samen op te trekken als gezin en te leren om elkaar te steunen en bij te staan in de geloofsopvoe­ding en vor­ming binnen het gezin.

Het wordt een gezellige dag van ont­moe­ting, leren en delen. Verdere in­for­ma­tie over opgave en deelname, ook om mee te helpen in de organi­sa­tie, volgt nog op de prikbor­den in de kerk en elders. Ook zullen er uit­no­di­gingen verstuurd wor­den aan hen die al eer­der aan de diverse sacra­menten­voor­be­rei­dingen hebben deel­ge­no­men. Ook is het se­cre­ta­riaat bereik­baar voor ver­dere in­for­ma­tie.

Mevrouw Jannie van Bussel
info@pa­ro­chiewil­li­brordus.nl