Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenNieuwe aanwinst voor de parochie

gepubliceerd: donderdag, 30 maart 2023
Wit-Gele-Kruisgebouw
Wit-Gele-Kruisgebouw (foto: Jan Janssen)
Ex-voorzitter Robert Groeneboer met pastoor Roland Kerssemakers
Ex-voorzitter Robert Groeneboer met pastoor Roland Kerssemakers (foto: Jan Janssen)
Nieuwe aanwinst voor de parochie
(foto: Jan Janssen)

Op de hoek van de Kraken­burg en Koorn­straat, recht naast de Nicolaas­school, staat een klein huisje. Wellicht bent u er weleens langsgefietst terwijl u dacht: waar is dat gebouwtje eigen­lijk voor? En van wie is het? Op die laatste vraag is het ant­woord sinds 16 de­cem­ber 2022 ‘van de Wil­li­brordus Pa­ro­chie’. Een ant­woord op de eerste vraag moeten we u voor nu schul­dig blijven. Maar hoe komen we opeens aan dit stukje vast­goed van zo’n 63 vier­kante meter groot?

De echt oplettende fietser heeft vast opgemerkt dat er aan de gevels van het gebouwtje gekleurde kruizen hangen. Deze verra­den zijn vorige eige­naar: het Wit-Gele Kruis. Tot voor kort wer­den er op deze plek EHBO-cursussen gegeven. Helaas kwam de vereni­ging de laatste jaren in finan­ciële problemen door een te­rug­lo­pend ledenaantal. De cursussen wor­den vandaag de dag steeds meer binnen de eigen organi­sa­tie van bedrijven gehou­den, dus besloot de Osse vesti­ging van het Wit-Gele Kruis er de stekker uit te trekken.

Nu verklaart dit nog steeds niet hoe wij de trotse eigenaren van de stapel stenen zijn gewor­den. Hier­voor moeten we terug naar 1946. In die tijd was de Kerk in het bezit van alle gebouwen tussen de kerk en de Kraken­burg in. Toen de kruis­ver­eni­ging een plek zocht om EHBO-cursussen te geven, vroeg ze de kerk of deze mooi centraal gelegen plek be­schik­baar was. De kerk stemde in en op 2 sep­tem­ber 1946 nam de vereni­ging het huisje in bruikleen voor het sym­bo­li­sche bedrag van 31,50 gul­den. Maar, er zat een clausule in de over­een­komst: wanneer de vereni­ging afstand zou doen van het gebouwtje, moest het terug naar kerk voor exact het­zelfde bedrag. En zo geschiedde.

Deze over­een­komst totaal vergeten kreeg ons bestuur eind vorig jaar bezoek van de toen­ma­lige voor­zit­ter van het Osse Wit-Gele Kruis: Robert Groeneboer. Een taart werd erbij gehaald, han­den wer­den geschut en een envelop met € 31,50 werd overhan­digd aan Groeneboer. Goed, omgerekend komt dit niet op exact ƒ 31,50 neer, maar katho­lie­ken staan niet bekend als gierige mensen. En voor 63 vier­kante meter vond zelfs onze pen­ning­mees­ter dit een koopje.