Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenCatechese op dinsdag

Nieuw cursusjaar start dinsdag 19 september

gepubliceerd: vrijdag, 1 september 2023

Niemand van ons zou zich graag voor een recht­bank laten verde­digen door een advocaat die niet op de hoogte is van nieuwe wet­ge­ving. En niemand zou zich graag laten behan­de­len door een arts wier medische technieken zich in de afgelopen vijf­tig jaar niet meer ont­wik­keld hebben in het licht van de moderne weten­schap.

Terecht zou men kunnen stellen dat zoiets onverant­woord zou zijn. Sinds januari van dit jaar zijn we gestart met onze weke­lijkse volwassen­ca­te­che­se.

In het pro­fes­sio­nele leven is het heel normaal dat werknemers zich regel­ma­tig bekwamen door bijscholings of opfris­cur­sussen. Ook als gelo­vi­gen moeten we ons blijven bij­scho­len. We moeten ons geloof beter leren kennen. Zoals een advocaat zijn wet­tek­sten kent, zoals een apotheker zijn medicijnen on­der­scheidt en een com­puterspe­cia­list zijn toetsenbord kent, zó moeten wij ons geloof kennen. Door ons Heilig Doopsel zijn we stu­den­ten gewor­den aan de uni­ver­si­teit van Gods liefde. Laten we model­leer­lingen zijn. We mogen ons niet tevre­den stellen met de catechese die we 10, 30 of 75 jaar gele­den hebben ont­van­gen. In het beste geval blijft het niveau van ons gees­te­lijk leven dan ter plaatse trappelen, in het meer waar­schijn­lijke geval gaat het erop achteruit.

Sinds januari zijn we, onder lei­ding van de pries­ters en de diaken, gestart met een geloofs­cur­sus voor vol­was­se­nen. Het is een mooie groep van vijf­tien tot twin­tig mensen, van twinti­gers tot negenti­gers. Het doel is om een ges­truc­tu­reerd over­zicht te geven van ons geloof en in te gaan op de vragen die leven om zo tot de nodige geloofsver­die­ping te komen. Zo gaat de hui­dige catechese­cy­clus over de zeven sacra­menten en zal de volgende cyclus han­de­len over de Tien Gebo­den.

De catechese gaat iedere dins­dag­avond door in het Pa­ro­chie­cen­trum aan de Koorn­straat 6 te Oss. Aan­slui­tend aan de Heilige Mis van 19.00 uur en wordt gegeven door een van de leden van het pas­to­raal team. Het nieuwe cursus­jaar start op dins­dag 19 sep­tem­ber 2023.

Pro­gram­ma

18.40 uur: Avond­ge­bed
19.00 uur: Heilige Mis
aan­slui­tend: Catechese in het Pa­ro­chie­cen­trum

Details

datum: vanaf dinsag 19 sep­tem­ber 2023 - elke dins­dag

tijd: vanaf 18.40 uur

locatie: Pa­ro­chie­cen­trum, Koorn­straat 6, Oss