Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen


Maria Tenhemelopneming

Dinsdag 15 augustus

gepubliceerd: dinsdag, 1 augustus 2023
Maria Tenhemelopneming

Op 15 au­gus­tus vieren we het hoog­feest Maria Ten­hemel­op­ne­ming. ‘Maria wordt in de hemel opgeno­men’ is ook een van de geheimen van de Rozen­krans.

De Rozen­krans is een kralensnoer. Bij elke kraal die je door je vin­gers laat glij­den, bid je een gebed, meestal het Wees Gegroet, afgewisseld met een Onze Vader. Aan het begin is er een kruisje in plaats van een kraal. Als je dat kruisje in het begin in je hand hebt, bidt je de Ge­loofs­be­lij­de­nis.

Maria zelf heeft de Rozen­krans aan de heilige Dominicus in de 13e eeuw gegeven. Zondaars komen door dit gebed tot beke­ring, zei ze erbij. In 1520 gaf de toen­ma­lige paus goed­keu­ring aan dit gebed. Sindsdien heeft de kerk dit gebed sterk aan­be­vo­len. In 1571 riep de toen­ma­lige paus op massaal dit gebed te bid­den ten behoeve van een zee­slag bij de Griekse haven­stad Lepanto. Een zee­slag tussen een over­macht van moslims en Chris­te­nen. Dat de Chris­te­nen wonnen en de Islam zich niet ver­der verspreidde over chris­te­lijke lan­den wordt toege­schre­ven aan een ge­za­men­lijk rozen­krans­ge­bed van de Chris­te­nen.

In haar ver­schij­ningen in 1917 te Fatima in Portugal roept Maria opnieuw op om de Rozen­krans te bid­den. De Eerste Wereld­oor­log was aan de gang. Door het bid­den van de Rozen­krans, beloofde Maria dat er vrede zou komen. Tevens vroeg ze de Rozen­krans te bid­den ter ere van haar.
Ter ere van haar On­be­vlekt Hart. Bedoeld is dat haar hart, die de centrale plaats van het lichaam inneemt, symbool staat voor het wezen, de ziel van Maria. En haar ziel is on­be­vlekt, zon­der zon­den. In Parijs heeft Maria ver­zocht een medaille met twee harten te maken met het gebed:

“O Maria zon­der zonde ont­van­gen,
bidt voor ons die onze toevlucht tot u nemen.”

Dat is de won­der­da­dige medaille van Rue du Bac. Maria maakt zich in Lourdes bekend aan Ber­na­dette met de woor­den: “Ik ben de On­be­vlekte Ont­van­ge­nis.” Ze is volstrekt zon­der zonde. Ze is zon­der (erf-)zonde ont­van­gen en geboren en heeft een on­be­vlekt, puur hart. “Ten slotte zal mijn On­be­vlekt Hart zegevieren”, zegt ze in Fatima tegen de drie kin­de­ren die haar zien en horen. Zonden van mensen komen zo hard bij haar aan, omdat zij zo puur is. Maria zegt dat zij en Jezus getroost wor­den als men de Rozen­krans gedeelte­lijk of geheel bidt.

Daarom kunnen we dit gebed ook zo vrucht­baar bid­den, omdat Maria er zelf om gevraagd heeft en zij uitlegt waarom het zo goed is om dit gebed te bid­den. Je eert en troost Maria (en Jezus) en verkrijgt beke­ring en vrede.

Diaken Edwin Veldman

Online Rozen­krans

Voor wie de Rozen­krans wil leren bid­den is er een han­dige Online Rozen­krans. Deze web­pa­gina kiest auto­ma­tisch de juiste Geheimen (Blijde, Droeve, Glorie­volle en de Geheimen van het Licht), maar er kan ook gekozen wor­den om daar vanaf te wijken. Daar­naast zijn er nog een aantal keuze­moge­lijk­heden.