Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenNederlandse bisschoppen reageren op Fiducia supplicans

gepubliceerd: donderdag, 18 januari 2024

De Neder­landse bis­schop­pen hebben, in navol­ging van we­reld­wijde reacties op de ver­schij­ning van het do­cu­ment Fiducia supplicans hun eigen reactie gegeven.

Daaruit blijkt dat er eigen­lijk niets veran­dert ten opzichte van wat de Kerk altijd al geleerd heeft; dat alle mensen gezegend kunnen wor­den, maar on­ge­or­dende zaken en/of relaties niet. Lees hier­on­der de brief van de nederlandse bis­schop­pen.

Reactie Neder­landse bis­schop­pen
naar aan­lei­ding van Fiducia supplicans

De ver­kla­ring van het Di­cas­te­rie voor de Ge­loofs­leer Fiducia supplicans van 18 de­cem­ber jongst­le­den, heeft het belang van be­ge­lei­ding in de Kerk bena­drukt van personen die in een homo­sek­su­ele relatie leven en van ge­schei­den personen die opnieuw een getrouwd leven lei­den. Omdat onze Kerk een verwel­ko­mende Kerk is, onder­stre­pen de Neder­landse bis­schop­pen, met paus Fran­cis­cus, het pas­to­rale belang van nabij­heid en be­ge­lei­ding.

De bis­schop­pen­con­fe­ren­tie stelt vast dat het Di­cas­te­rie voor de Ge­loofs­leer in zijn ver­kla­ring Fiducia supplicans over­een­koms­tig de Heilige Schrift en de Traditie van de Kerk vasthoudt dat een huwe­lijk alleen moge­lijk is tussen man en vrouw en onontbind­baar is en dat irreguliere ver­hou­dingen van welke aard ook op intrinsieke morele bezwaren stuiten.

De Neder­landse bis­schop­pen wensen niemand de steun en kracht van God te ont­hou­den. Het is moge­lijk een gebed uit te spreken over afzon­der­lijke gelo­vi­gen die in een irreguliere ver­hou­ding leven. Wat men in het gebed vraagt en op welke wijze men bidt, zijn daarbij van belang. Bij iemand die in een irreguliere of homo­sek­su­ele relatie leeft, kan de gewijde ambts­dra­ger buiten het kader van een huwe­lijks­vie­ring of een gebeds­vie­ring een een­vou­dig gebed uit­spre­ken. In dit gebed kan God onder aanroe­ping van zijn Geest om kracht en bijstand wor­den gevraagd, opdat hij/zij Gods wil met zijn/haar leven ver­staat en ver­der kan groeien.

Daar­mee wordt in de gekozen be­woor­din­gen dui­de­lijk dat het niet om een inze­ge­ning of bevesti­ging van een irreguliere relatie gaat en wordt tevens ver­war­ring verme­den met een huwe­lijk dat volgens de Katho­lie­ke Kerk alleen tussen een man en vrouw gesloten kan wor­den.

Op deze wijze kan het gebed de kracht geven om tot God te naderen en te leven in overeenstem­ming met zijn be­doe­lin­gen met de schep­ping van man en vrouw en van het huwe­lijk.