Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenLourdesreis met de parochie

Save the date

gepubliceerd: donderdag, 18 januari 2024
Lourdesreis met de parochie
(foto: Hammondtravels)

In samen­wer­king met Theo van Osch pr., voor­heen pastoor in Uden, sinds enkele jaren kluize­naar in het Zuidfranse Montbrun des Corbrieres, zijn we van plan een Lourdes­reis te or­ga­ni­se­ren.

Nadere info volgt zo snel moge­lijk maar indien u belang­stel­ling hebt zou u alvast de data kunnen reserveren: van 27 april t/m 4 mei 2024. 

Uit­no­di­ging van pastoor van Osch

“Honeymoon” naar Lourdes en Montbrun-des-Corbières Van zater­dag 27 april t/m zater­dag 4 mei 2024 kunt u o.l.v. kluize­naar Theo van Osch een be­zin­nings­reis meemaken naar de plek van zijn eerste roe­ping in Lourdes, met een excursie naar ‘zijn’ kapel Notre Dame de Colombier in Montbrun-des-CorbieĢ€res, de plek van zijn tweede roe­ping.

Het samen­ge­stelde woord ‘honey-moon’ (‘honing-maan’, wat nu de bete­ke­nis heeft van ‘huwe­lijks­reis’) stamt vermoe­de­lijk uit de mid­del­eeuwen. In die tijd was het gebruike­lijk voor pas­ge­trouwde stellen om honingdrank te drinken gedurende een maan­cy­clus (30 dagen) na hun bruiloft. Men geloofde dat deze traditie het koppel geluk en vrucht­baar­heid zou brengen. Honing speelt in de legende van Notre Dame de Colombier een bepaalde rol en de heilige Bernardus, die maar liefst 86 preken (!) over het Hoog­lied heeft ge­schre­ven, wordt de Doctor Melli2luus genoemd (Honing­vloei­ende Leraar). Het is om al het hierboven be­schre­ven dat Van Osch deze reis graag als een soort ‘honeymoon’ beti­telt.

Highlights

Zoals in een doorsnee-bede­vaart zijn er de bekende highlights van Lourdes (Mis aan de grot, pro­ces­sies), maar het is vooral een be­zin­nings­reis met de nodige stille over­we­ging aan de hand van een heel aantal ele­menten uit de legende en het Hoog­lied, zoals: lij­den, verdriet, rouw, verwon­ding, berouw, ver­ge­ving, gene­zing, verlangen, vervulling, vreugde. Herken­ba­re gegevens in ieder men­sen­le­ven en zeker ook dat van Ber­na­dette in Lourdes. Het is niet nood­za­ke­lijk, maar wel bevor­der­lijk als u daarbij het eerste deel van de tri­lo­gie ‘Viens’ zou kunnen lezen, die onlangs is ver­sche­nen.

Het gaat tij­dens deze pel­gri­merende be­zin­nings­reis om uw unieke per­soon­lijke relatie met God en uw naaste, bedoeld als een hernieu­wing, ver­ster­king en ver­fris­sing van deze relaties door de genade van het doopsel. Dan kunt u dingen in uzelf ont­dek­ken die u nooit had vermoed en dit vrucht­baar laten wor­den voor uw relatie tot God en uw naaste. Theo van Osch ont­vangt u graag op het station in Lourdes om u de dagen daar en op de wat lan­gere dagexcursie naar Montbrun te be­ge­lei­den.

Aanmel­den

Indien u wilt deel­ne­men aan deze be­zin­nings­reis, dan kunt u via email contact leggen met Truus van der Loop:

Meer in­for­ma­tie

Flyer - Honeymoon naar Lourdes