Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenHet Cadeau - 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam

Thuisproject rondom seksuele opvoeding

gepubliceerd: donderdag, 14 maart 2024

Onlangs is het nieuwe project ‘Het Cadeau - 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ gelan­ceerd als thuis­pro­ject rondom seksuele opvoe­ding. Het bestaat uit een kin­der­deel en een apart ouder­deel. Het geeft ouders hand­vat­ten om op een liefde­volle en respect­volle manier met hun kind(eren) in gesprek te gaan over liefde, seksua­li­teit en vrucht­baar­heid.

Aan­lei­ding

Het idee voor ‘Het Cadeau’ is ontstaan vanuit de wens van ouders om hun kin­de­ren te in­for­meren over thema's als relaties en seksua­li­teit vanuit een katho­liek mens­beeld. De lessen die op veel scholen wor­den gegeven rondom deze thema’s, bij­voor­beeld tij­dens de Week van de Lentekriebels (dit jaar 4 t/m 8 maart), sluiten vaak niet aan bij of staan haaks op datgene wat gelo­vi­ge ouders hun kin­de­ren willen mee­ge­ven. Het project start vanuit de gedachte dat ieder kind, ieder mens geliefd en gewild is door God. Door zijn schep­ping heeft Hij een prach­tig plan in ons gelegd. Daarin horen Liefde, Leven en Lichaam bij elkaar. Om samen dat plan, dat cadeau, te ont­dek­ken is ‘Het Cadeau’ ont­wik­keld.

Kinder­deel

Project Het cadeau - Kinderdeel

Het kin­der­deel van ‘Het Cadeau’ is rijk geïllustreerd en bestaat uit 10 brieven die kin­de­ren helpen zich­zelf te zien als een geschenk en een een­heid van lichaam en geest. Ze ont­dek­ken hoe die een­heid van lichaam en geest past in het prach­tige plan van God voor ieder mens en hoe dat plan zich o.a. in de puber­teit ontvouwt. Elk kind kan zijn eigen exemplaar personaliseren, notities maken en het boek bewaren als een waarde­vol geschenk voor zich­zelf. De brieven zijn zo ge­schre­ven dat ze aan­slui­ten bij de bele­vings­we­reld van kin­de­ren rond de 10-12 jaar. Elke brief sluit af met een Bijbelvers en een leuke opdracht. Ouders bepalen zelf wanneer ze met hun kin­de­ren aan de slag willen gaan met het project, af­han­ke­lijk van de per­soon­lijke ont­wik­ke­ling van hun kind(eren).

Ouder­deel

Project Het cadeau - Ouderdeel

Het ouder­deel van ‘Het Cadeau’ biedt een uit­ge­breide begrippen­lijst die samenhangt met allerlei thema’s rondom liefde, relaties en seksua­li­teit, bezien vanuit het katho­lie­ke mens­beeld. Enkele voor­beel­den zijn: deug­den, huwe­lijk, schaamte, porno­­gra­fie, sex­ting, na­tuur­lijke geboorte­rege­ling, draag­moe­der­schap, voorbehoeds­mid­de­len enz. Veel van de thema’s komen niet in het kin­der­deel voor, maar staan uit­druk­ke­lijk wel in het ouder­deel omdat kin­de­ren deze thema’s in hun dage­lijks leven tegen (kunnen) komen. De ver­wij­zing welke brief het beste bij het be­tref­fen­de on­der­werp past, maakt het ouders mak­ke­lijk(er) er met hun kind(eren) over in gesprek te gaan. Het ouder­deel bevat ook algemene tips voor seksuele opvoe­ding.

Schrijvers

De auteurs van zowel het kin­der- als ouder­deel zijn: Marieke Goes-Klein, Yvonne Koopman-Snep en Luc Simons pr. Marieke Goes is moe­der en runt samen met haar man een fruitteelt­bedrijf. Zij is al jaren betrokken bij het jeugd­werk in de Kerk met speciale aan­dacht voor catechese. Yvonne Koopman is echt­ge­note, moe­der en jour­na­liste. Ze heeft zich in haar pro­fes­sio­nele en vrij­wil­li­gers­werk voor de Kerk veel bezigge­hou­den met on­der­wer­pen die huwe­lijk, gezin en in het bij­zon­der de seksuele opvoe­ding aan­gaan. Luc Simons is pries­ter en zet zich in voor de pas­to­rale zorg rond ge­zin­nen en het bekendmaken van het gedachten­goed van de heilige paus Johannes Paulus II over licha­me­lijk­heid en seksua­li­teit (Theo­lo­gie van het Lichaam).

Meer in­for­ma­tie

Ga voor meer in­for­ma­tie over ‘Het Cadeau - 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’, naar de bijbe­ho­rende web­si­te of neem contact op: