Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenWebinar Liefde-Leven-Lichaam

Dinsdag 23 april - 19.45 uur - Online

gepubliceerd: woensdag, 17 april 2024

‘Mam, hoe komt de baby in je buik?’ ‘Lars kijkt zo raar naar mij.’ ‘Puk is nu mijn vriendinnetje.’ Kin­de­ren zijn nieuws­gie­rig, maken van alles mee, en horen en zien veel om zich heen dat te maken heeft met liefde, leven en lichaam. Ze komen in aanra­king met beel­den of ideeën over puber­teit en volwassen wor­den: on­der­wer­pen waar je als ouder zelf je kind in wil opvoe­den. Dat kan best een uit­daging zijn. Hoe ga je als gelo­vi­ge ouders het gesprek aan met je zoon of dochter over het groeien van jongen tot man en meisje tot vrouw?

Ouder en kind

Er zijn gelukkig veel mooie ma­te­ri­alen die ouders en kin­de­ren kunnen gebruiken. Bij dit webinar krijg je toelich­ting op drie heel prak­tische publi­ca­ties. Het zijn projecten om als ouders met je kind op een inte­gere en eer­lijke manier in te gaan op die won­der­lijke ont­wik­ke­ling van meisje tot vrouw en jongen tot man: bio­lo­gisch én vanuit het plan dat God met ieder mens heeft.

De projecten

Het gaat om de projecten ‘Het cadeau - 10 brieven over liefde, leven en lichaam’, ‘Meisje tot vrouw’ en ‘Expeditie XY’. De projecten richten zich op kin­de­ren in de boven­bouw van het basis­on­der­wijs en iets daarboven.

Marieke Goes, Loes Reijn­ders, Luc Simons pr. en Yvonne Koopman ver­zorgen de pre­sen­ta­ties. Zij hebben zelf meege­schre­ven aan een project of werken mee aan de ont­wik­ke­ling ervan.

Het cadeau

Bij het webinar zal de meeste aan­dacht uit­gaan naar het nieuwe en bij­zon­dere project ‘Het cadeau - 10 brieven over liefde, leven en lichaam’. Dit thuis­pro­ject, bestaande uit een kin­der- en ouder­deel, gaat onder meer in op hoe God ons heeft bedoeld, als man, als vrouw. En ook hoe seksua­li­teit en vrucht­baar­heid passen binnen het plan dat Hij met iedere mens heeft.

Naast ‘Het cadeau’ zal over de inhoud en bedoeling van de projecten ‘Meisje tot Vrouw’ en ‘Expeditie XY’ wor­den ver­teld. Deze projecten bestaan al in het bui­ten­land en zijn op het moment voor Neder­land in ont­wik­ke­ling. Tijdens het webinar is er gelegen­heid vragen te stellen, of stuur ze vooraf op per e-mail:

Prak­tisch

datum: dins­dag 23 april 2024
tijd: 19.45 uur - digitale inloop
20.00 uur - aan­vang webinar
21.30 uur - einde
aanmel­den: www.opgroei­sym­po­sium.nl
vóór vrij­dag 19 april