Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenEervol ontslag voor diaken Veldman

gepubliceerd: woensdag, 7 december 2022

Na acht jaar met toe­wij­ding en en­thou­sias­me gewerkt en zich ingezet te hebben voor de Wil­li­brordus Pa­ro­chie en de haar onder­lig­gende geloofs­ge­meen­schappen, heeft onze Bis­schop Mgr. De Korte eer­vol ont­slag verleend aan diaken drs. Edwin Veldman.

Diaken Veldman was actief en betrokken in onze kerken onder zowel emeritus pastoor C. Mennen als pastoor R. Kerssemakers. Daarbij had­den de doop­voor­be­rei­ding, de huwe­lijks­voor­be­rei­ding en de ver­zor­ging van de li­tur­gie zijn speciale aan­dacht. Met predi­ca­tie en de assis­tentie in de h. Mis, diende hij de Heer met zorg en aan­dacht. Ook kon kape­laan J. Beekman altijd rekenen op zijn hulp en assis­tentie.

Zijn pro­fes­sio­nele werk­zaam­he­den voor het economaat van het Aarts­bis­dom Utrecht maakten dat diaken Veldman Nieuws uit de pa­ro­chie de laatste jaren min­der aanwe­zig kon zijn in onze pa­ro­chie. De Bis­schop heeft hem de gelegen­heid gegeven om zo nodig als er op hem een beroep wordt gedaan als diaken, pas­to­rale en diaconale werk­zaam­he­den te ver­rich­ten in heel ons Bisdom. Wij weten dat zijn speciale in­te­res­se ook uitgaat naar de zorg rondom de tra­di­tio­nele li­tur­gie en daar kunt u hem nogal eens treffen.

De pa­ro­chie h. Wil­li­brordus is diaken Veldman en zijn vrouw Karin Veldman zeer dank­baar voor de vele hulp en assis­tenties in de afgelopen jaren en wensen hem alle goeds en bovenal God’s zegen in zijn diaconale en pas­to­rale werk­zaam­he­den die hij onge­twij­feld nog zal onder­ne­men.

Pastoor Roland Kerssemakers