Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenRoepingenzondag 2024

gepubliceerd: donderdag, 18 april 2024

De Katho­lie­ke Kerk besteedt op de Vierde Zondag van Pasen aan­dacht aan de roe­ping tot het pries­ter­schap, het diaconaat en het reli­gi­euze leven. De gelo­vi­gen wor­den op deze ‘Wereld­ge­beds­dag voor Roepingen’ opge­roe­pen in het bij­zon­der te bid­den voor nieuwe pastores (‘her­ders’) in de Kerk.

Roepingen­zon­dag werd inge­steld in 1963 tij­dens het Tweede Vati­caans Concilie. In de eucha­ris­tie­vie­ring van Roepingen­zon­dag gaat de evan­ge­lie­le­zing over de Goede Herder. In deze beroemde passage uit het Johannes-evan­ge­lie zegt Christus dat hij als goede her­der zijn leven geeft voor zijn schapen. De Kerk hoopt dat er in elke tijd mensen zijn die Jezus in zijn her­der­schap willen navolgen om hun leven geheel in dienst te stellen van de Kerk.

Een be­lang­rijke Bijbel­tekst die een van de grond­slagen is voor het gebruik om voor pries­ter- en kloosterroe­pingen te bid­den is Mt. 9,35-38:

Jezus trok alle ste­den en dorpen rond, terwijl Hij in hun synagogen on­der­richt gaf, de goede bood­schap van het ko­nink­rijk verkon­digde, en elke ziekte en elke kwaal genas. Bij het zien van de mensenmenigte werd Hij diep bewogen door hen, omdat ze geplaagd en gebroken waren als schapen zon­der her­der. Toen zei Hij tegen zijn leer­lin­gen: “De oogst is wel groot, maar arbei­ders zijn er weinig. Vraag dus de eige­naar van de oogst om arbei­ders in te zetten voor zijn oogst.”

Pausboodschap voor Roepingenzondag 2024

Paus­bood­schap

Traditie­ge­trouw heeft paus Fran­cis­cus weer een bood­schap opge­steld voor Roepingen­zon­dag. De door de Kerk­pro­vin­cie gemaakte Neder­landse vertaling is hier te down­loa­den: