Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenMgr. Mutsaerts over Week van het Gezin

Zaterdag 11 t/m vrijdag 17 mei

gepubliceerd: maandag, 22 april 2024

In de week van zater­dag 11 mei tot en met vrij­dag 17 mei vindt in Neder­land voor de tweede keer de Week van het Gezin plaats. Een gezins­dag in Maduro­dam op zater­dag 11 mei vormt de fees­te­lij­ke aftrap van deze Week van het Gezin, die als thema heeft mee­ge­kre­gen Goed Gezi(e)n. Mgr. Mutsaerts, voor de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie contact­persoon voor Huwe­lijk en Gezin, beveelt aan­dacht voor het gezin van harte aan.

Eenheid in het gezin ver­taalt zich in natio­nale stabili­teit

‘Het is nodig dat er zo’n week is. Het gezin staat onder druk. Eenheid in het gezin ver­taalt zich in natio­nale stabili­teit, zo leert de ge­schie­de­nis, en het uiteen­val­len van het gezin tot instabili­teit. Dat is simpelweg wat de feiten laten zien. De teloor­gaan van de chris­te­lijke samen­le­ving gaat gepaard met de teloorgang van het tra­di­tio­nele gezin. Ja, er is een link tussen de Bijbel, het gezin en de samen­le­ving. Ja, er is een orde­ning in de schep­ping. Het ontkennen van deze orde­ning leidt tot wanorde’, aldus mgr. Mutsaerts, hulp­bis­schop van ’s-Hertogen­bosch.

Digitalise­ring

De hulp­bis­schop ziet in deze context ook de gevaren van de toe­ne­mende digitalise­ring: ‘De digitalise­ring van de samen­le­ving en de on­be­grensde moge­lijk­he­den die dat met zich mee­brengt, heeft ook nadelen. Men pleit voor perfectie, voor ultieme gelijk­heid, ja, zelfs het woord ‘Transhuma­nis­me’ (waarbij de mens zijn evolutie bijstuurt door middel van techno­lo­gie, red.) valt. Alles wat mis kan gaan moet wor­den uit­ge­slo­ten. Het diep men­se­lijke aspect leidt eron­der. Het men­se­lijk contact verdwijnt. In super­markten tref je geen caissières meer aan met wie je een praatje kunt maken. Er is welis­waar een koffieautomaat, maar niemand om zomaar even mee te converseren. Maar bij een kopje koffie bij de buren of bij vrien­den is de men­se­lijke ont­moe­ting be­lang­rijker dan de koffie.’

Niet volmaakt hoeven zijn

Mgr. Mutsaerts wijst op het belang van de ge­meen­schap, die uit­ein­delijk elk individu ook mee vormt. ‘Het is binnen een ge­meen­schap dat je als uit­ein­delijk gevormd individu tot ont­wik­ke­ling bent geko­men. Dat begint met het gezin waarin je opgroeit. Ik gun kin­de­ren dat ze opgroeien in ge­zin­nen waar de ge­zins­le­den niet volmaakt hoeven zijn; waar kin­de­ren ook niet gelijk hoeven zijn, immers de een heeft meer en andere talenten dan de ander. Laat ze die verschillen zelf ont­dek­ken en ont­wik­ke­len. Ik gun kin­de­ren dat ze opgroeien in ge­zin­nen waar ze deug­den leren ont­wik­ke­len. Je wordt geen beter mens door wetten, regels, boetes en dwang of zelfs ge­van­ge­nisstraf, zoals veel liberale over­he­den menen. Een harmonieus ge­zins­le­ven is daar een betere basis voor. Het is de maat­schap­pij die daar­van profi­teert.’

Posi­tief effect van het gezin

De hulp­bis­schop signaleert veel pessi­misme onder jon­ge­ren en met name voor hen hoopt hij dat het ge­zins­le­ven posi­tief wordt bena­derd. ‘Ik begrijp dat pessi­misme: in een maat­schap­pij waar God buiten beeld is, waar je niets anders hoort dan dat je nergens vandaan komt en nergens naar toe gaat, wat is dan de zin van alles. Ik hoop dat jon­ge­ren heront­dek­ken dat er Iemand is die met hen begaan is, dat het leven niet een aaneenschakeling is van losse ups en downs, maar dat er een rode draad is, dat je opgeno­men bent in een groter geheel. Ook dat begint bij het gezin waar­van je onder­deel uitmaakt. Onder­zoek wijst uit dat gezonde gezins­re­la­ties ervoor zorgen dat kin­de­ren en jon­ge­ren zich veilig en geliefd voelen. Gezinsdag Madurodam - Week van het GezinDeze toestand heeft volgens onder­zoe­kers invloed op hun hersen­ont­wik­ke­ling en zelf­ge­voel, dat wil zeggen een rea­lis­tisch gevoel van hun vaar­dig­he­den en capaci­teiten, en waar en hoe ze in de wereld passen, dat ze zich beter kunnen concentreren op school, dat ze meer energie hebben, ontspannener zijn en beter in hun vel zitten. Het zou te hopen zijn dat de over­heid hier meer oog voor krijgt. De samen­le­ving profi­teert hier­van. Het is goed dat er jaar­lijks een Week van het Gezin is. Ik wens alle ge­zin­nen een prachtweek toe’, aldus mgr. Mutsaerts.

Gezins­dag Maduro­dam

In het kader van de Week van het Gezin zijn er diverse ac­ti­vi­teiten. Eén ac­ti­vi­teit lichten we er uit: op zater­dag 11 mei is er een gezins­dag in Maduro­dam waar ge­zin­nen voordelig een leuk dagje uit kunnen beleven en tege­lijker­tijd andere ge­zin­nen kunnen ont­moe­ten. De bijdrage is slechts € 7,50 per persoon met een maximum van € 30 voor een gezin (maximaal 10 personen).

Meer in­for­ma­tie