Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenBedevaart naar Kevelaer

Zaterdag 24 augustus

gepubliceerd: maandag, 10 juni 2024

Inmiddels zijn de voor­be­rei­dingen voor onze bede­vaart weer be­gon­nen en hopen wij ook dit jaar weer met ongeveer 250 pelgrims naar Kevelaer te mogen trekken.

Een week vóór Pasen zijn we naar de Pelgrims­lei­ders­dag in Kevelaer geweest, waar het nieuwe thema is ge­pre­sen­teerd en alle in­for­ma­tie over het nieuwe Pelgrims­jaar 2024. Het thema voor dit jaar is “Ga met ons mee...” een stukje uit het Evan­ge­lie van Emmaüs (Lucas 24,13-13).

Twee dis­ci­pe­len zijn op de vlucht. Na de dood en het schijn­ba­re falen van Jezus willen ze alleen nog maar terug naar hun verle­den. Hier hopen ze veilig te zijn. Dan voegt Jezus zich bij hen, aan­vanke­lijk als vreem­de­ling. De ont­moe­ting met Hem haalt de dis­ci­pe­len zozeer uit hun depressie, dat ze Hem vragen: “Ga met ons mee!” en “Blijf bij ons”. Dan, aan het eind van de dag, herkennen ze Hem. Ze keren om en begeven zich op de wegen naar de toe­komst. Ook voor u vast een mooie reden om met ons mee te gaan!

De Broe­der­schappen uit Oss, Veghel, Ravenstein en Wijchen (allen met omge­ving) or­ga­ni­se­ren dit jaar samen de bede­vaart. Over de invulling van deze dag kunnen we helaas nog weinig mel­den, omdat we nog met diverse koren, gil­den en gees­te­lij­ken in overleg zijn. Ook met Kevelaer zelf moeten we nog de de­fi­ni­tieve afspraken maken. Toch willen we u alvast onze datum laten weten, zodat u dit in uw agenda kunt noteren: zater­dag 24 au­gus­tus.

Meer in­for­ma­tie

Zodra er meer in­for­ma­tie be­schik­baar is, zullen we dat op deze web­si­te vermel­den.
Mocht u vragen hebben, kunt u ons ook bellen.

Namens de Broe­der­schap Oss e.o.
Peter en Mia Stoltz-van Lent
06 - 2895 8281