Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenZomercursus Gregoriaans

Maandag 19 t/m vrijdag 23 augustus - Abdij Koningshoeven

gepubliceerd: dinsdag, 2 juli 2024

Stich­ting Amici Cantus Gregoriani or­ga­ni­seert elke twee jaar de ACG Zomer­cur­sus Gre­go­ri­aans. Dit jaar vindt de cursus plaats in de Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven bij Tilburg van maan­dag 19 tot en met vrij­dag 23 au­gus­tus 2024.

De Zomer­cur­sus richt zich op twee groepen. Beide groepen Zomer­cur­sus Gre­go­ri­aans 2024 in Abdij Koningshoeven bestaan uit zan­gers (v/m) en dirigenten (v/m). Groep I is nieuws­gie­rig naar het gre­go­ri­aans maar heeft er nog weinig erva­ring mee. Groep II heeft al gre­go­ri­aans gezongen of gediri­geerd en zoekt muzikale en theore­tische ver­die­ping.

Groep I

Zangers en dirigenten die het gre­go­ri­aans willen leren kennen

In groep I maakt u kennis met de notatie van de melodieën. U start met een­vou­dige genres, in de loop van de week komen rijkere melodieën aan bod. U krijgt een idee van de in­ter­pre­ta­tie van de mid­del­eeuwse notatie, de semio­lo­gie. Li­tur­gische basis­be­grippen komen ook aan de orde. U gaat ervaren hoe in­spi­re­rend het is om gre­go­ri­aans in een groep te zingen op basis van de rijkdommen van de mid­del­eeuwse notatie. Als u gre­go­ri­aans wilt leren diri­geren begint u met een een­vou­dig repertoire. Het gaat hierbij zowel om de muziek als om de tekst. Daarbij komt ook de eendui­dig­heid van uw directiege­baar aan de orde, uw li­tur­gisch bewust­zijn van de dirigent én uw didac­tische aanpak van een repe­ti­tie.

Groep II

Zangers en dirigenten op zoek naar muzikale en theore­tische ver­die­ping

Als deel­ne­mer in groep II beschikt u over een goede basiskennis van de semio­lo­gie in de notatie van Sankt Gallen en Metz, zoals be­schre­ven in Sémio­lo­gie Grégorienne van Eugène Cardine. U leert complexere mis- en officiegezangen struc­tu­reel te analyseren en semio­lo­gisch verant­woord te in­ter­pre­te­ren. Het gaat hierbij om responsoria, offertorium­ver­zen, Graduales en Alleluia´s met hun verzen. Ook wordt er aan­dacht ge­schon­ken aan de zang­tech­niek. Als dirigent traint u met dit repertoire uw directie­tech­niek.

Docenten

De cursuslei­ding berust bij Anthony Zielhorst. De cursus van groep I wordt ver­zorgd door Joachim Kelecom en Rens Tienstra. De cursus van groep II wordt ver­zorgd door Eugeen Liven D’Abelardo en Jaan-Eik Tulve.

Theore­tische ver­die­ping

Als zan­ger en dirigent van gre­go­ri­aans repertoire is een gedegen theore­tische ach­ter­grond zeer wen­se­lijk. Om hierin te voor­zien wor­den in het avond­pro­gramma work­shops en lezingen gehou­den over onder­zoek naar muziek en li­tur­gie, gre­go­ri­aanse semio­lo­gie en manu­scrip­ten­on­der­zoek door Peter Nissen, Joost van Gemert, Pieter Mannaerts, Rebecca Stewart, Franco Ackermans en Bart Jaski.

Meer in­for­ma­tie