Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenVacature dirigent (m/v)

gepubliceerd: vrijdag, 29 juli 2022

In ver­band met de pensione­ring van onze hui­dige kerkmusicus zijn wij per heden op zoek naar een

Dirigent (m/v)

voor drie koren van de Grote Kerk (Maria On­be­vlekt Ont­van­gen, pa­ro­chie H. Wil­li­brordus) te Oss.

Nadere omschrij­ving

 • De dirigent zal lei­ding geven aan het Dames­koor, het Heren­koor en de Gre­go­ri­aanse Schola van de pa­ro­chie. Het repertoire bestaat uit de gebruike­lijke gezangen en missen ten behoeve van de Rooms Katho­lie­ke li­tur­gie (Neder­lands, Latijn en Gre­go­ri­aans).
 • De voor­keur gaat uit naar een ervaren dirigent met een (vak)oplei­ding koordirectie, die li­tur­gisch onderlegd is en kennis heeft van de nieuwe uit­voe­rings­prak­tijk van het Gre­go­ri­aans.
 • De vacature kan eventueel wor­den ingevuld door twee personen. In dat geval wordt de vacature bij de Gre­go­ri­aanse Schola apart ingevuld.
 • De repe­ti­ties vin­den plaats op res­pec­tie­ve­lijk maan­dag­mid­dag, maan­dag­avond en don­der­dag­avond.
 • Van de dirigent wordt verwacht dat deze minimaal drie zon­da­gen per maand en daar­naast op de gebruike­lijke feest- en gedenk­da­gen be­schik­baar is.
 • De Grote Kerk is de centrale kerk van de stad Oss en kent een rijke, vanuit de traditie gegroeide li­tur­gie.
 • De pa­ro­chie beschikt over een beroepsorganist.
 • Een proefdirectie is onder­deel van de selectie­pro­ce­du­re.
 • Bij overeenstem­ming starten we graag met een proef­pe­rio­de van drie maan­den.
 • Honore­ring is conform de richt­lij­nen van het bisdom.
 • De functie kan zowel met een ‘over­een­komst van opdracht’ als in ‘loon­dienst’ wor­den aanvaard.
 • Voor nadere in­for­ma­tie kunt u contact opnemen via onderstaand e-mail­a­dres.

Contact

Uw sollici­ta­tie kunt u richten aan ‘Kerk­bestuur pa­ro­chie H. Wil­li­brordus’ en per e-mail verzen­den aan info@pa­ro­chiewil­li­brordus.nl onder vermel­ding ‘sollici­ta­tie’. Reacties zien wij graag tegemoet vóór 19 sep­tem­ber 2022.

tags: vacature