Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenNieuwe start catechese

Eerste H. Communie en H. Vormsel

gepubliceerd: donderdag, 14 juli 2022

Onze wereld, die vandaag op allerlei gebied zo onrus­tig is, doet velen de vraag stellen of er eigen­lijk nog wel een rich­ting is, een basis om op te ver­trouwen. Wat geef je je kin­de­ren mee? Onze cultuur is gedurende vele eeuwen opge­bouwd op het joods-chris­te­lijke gedachten­goed; dat er een God is die met ons begaan is.

Hoewel het er op lijkt dat we vandaag alles opnieuw gaan uitvin­den is dat na­tuur­lijk helemaal niet nodig. Voor velen is het katho­lie­ke geloof echter onder een dikke laag stof terecht geko­men. Het werd zo van­zelf­spre­kend, dat het tenslotte nietszeggend bleek te zijn. Het ging lijken op een stelsel van gebo­den en verbo­den, opgelegd door een vreemde God waar­mee de meeste mensen helemaal geen per­soon­lijke band had­den. Zo werd sinds de 60-er jaren mèt het bad­wa­ter het kind weggegooid. Doodzonde, want er is geen groter Licht­punt in deze wereld dan Christus! Maar je moet Hem wel leren kennen.

Nieuwe kansen!

U helpen om Hem (opnieuw) te leren kennen, dat is wat we willen doen met ons project van doorlopende catechese. Aller­eerst willen we met uw kin­de­ren (in eigen leef­tijds­groepen) en met u onderweg gaan om aan de hand van geschikte les­ma­te­rialen en gesprekken de “grond rond Kerk en geloof omspitten”. Nieuwe, frisse inzichten verschaffen en u laten ont­dek­ken dat geloven helemaal zo gek nog niet is. (Eigen­lijk hebt u geen keuze want iedere mens gelooft iets. Maar wat?)

Kom kijken!

We kunnen daar na­tuur­lijk nog veel meer over schrijven maar veel beter werkt het als u gewoon mee komt doen. Niet per sé als aan­ge­slo­ten deel­ne­mer, maar gewoon ook als nieuws­gie­rige. Want daar­mee begint het toch; dat u op zoek gaat naar iets nieuws. Het is ook een van de beloften van Jezus zelf; “Wie zoekt zal vin­den, voor wie klopt zal wor­den open gedaan”.

Hoe gaat dat dan?

Op de eerste plaats bie­den wij u volle­dig vrij­blij­vend een per­soon­lijk gesprek aan. Drie pries­ters en een diaken staan voor u klaar om al uw vragen te beant­woor­den. Daar­naast hebben we dus het project doorlopende catechese. Op zon­dag om de week, komen we samen in de mis van 10.00 uur in de M.O.O.-kerk (Grote Kerk in Oss) om daarna in ons pa­ro­chie­cen­trum een uurtje catechese te volgen. Gevolg van de catechese kan zijn dat uw zoon of dochter, of mis­schien uzelf, gedoopt wordt, de Eerste Heilige Communie ont­vangt, of het Heilig Vormsel. Met en door die Sacra­menten raakt u des te sterker verbon­den met Christus en Zijn Kerk.

Na de vakantie, op 11 sep­tem­ber, aan­slui­tend aan de H. Mis van 10.00 uur dus, maken we een nieuwe start met de catechese. Terwijl de kin­de­ren die al lan­ger komen, hun weg gaan, zullen de nieuwe mensen (ouders en kin­de­ren) apart ont­van­gen wor­den in een in­for­ma­tieve bij­een­komst.

Aanmel­den

Aanmel­den kan via catechese@pa­ro­chiewil­li­brordus.nl