Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenProcessie op Sacramentsdag

gepubliceerd: maandag, 20 juni 2022

Voor het eerst sinds jaren was er dit jaar op Sacra­ments­dag weer een pro­ces­sie met het Heilig Sacra­ment door de bin­nen­stad.

Pastoor Kerssemakers ging voor met de diaken, mis­die­naars en acolieten op deze mooie zonnige dag. Er waren veel pa­ro­chi­anen aanwe­zig maar ook het zang­koor, com­mu­ni­cantjes, vor­me­lin­gen met hun ouders en familie. Het was in­druk­wek­kend om te zien en te mogen meemaken. Al met al een mooie traditie die in de prach­tige pastorietuin werd af­ge­slo­ten met de plech­tige zegen door de pastoor.

Hier­on­der volgt de uitleg over Sacra­ments­dag en de Sacra­ments­pro­ces­sie.

Aller­hei­ligst Sacra­ment

Heilig Sacra­ments­dag, ook wel het Hoog­feest van het Aller­hei­ligst Sacra­ment genoemd, is een hoog­feest binnen de Katho­lie­ke Kerk dat valt op de tweede don­der­dag na Pink­ste­ren. Sacra­ments­dag, een gods­diens­tige plech­tig­heid waarbij gelo­vi­gen open­baar hun geloof ritueel belij­den. Sacra­ments­dag werd in de der­tien­de eeuw door de paus inge­steld op verzoek van Juliana van Cornillon uit Luik. Zij wilde daar­mee de ver­ering voor het Heilig Sacra­ment - de aanwe­zig­heid van Christus in een hostie, een stuk brood - extra kracht bij zetten. Deze pro­ces­sie werd in de kerk maar ook wel in de tuin van de kerk of een klooster gehou­den. Veel jon­ge­ren hebben er waar­schijn­lijk nog nooit van gehoord.

Pro­ces­sie

Sacra­ments­dag met pro­ces­sie, niet alleen een oud gebruik, maar een gelegen­heid om ons geloof in de eeuwig­heid van Christus in de Eucha­ris­tie te belij­den en te vieren. Een mooi en zin­vol gebruik wat hope­lijk in onze pa­ro­chie een nieuwe traditie mag wor­den.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.