Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen


Radioretraites & Kerstmysterie

Radio Maria via DAB+, internet of app

gepubliceerd: maandag, 19 december 2022

Van maan­dag 19 t/m zater­dag 24 de­cem­ber zijn er 2 nieuwe radio­re­traites en 1 nieuwe boekver­telling te horen bij Radio Maria Neder­land. Dit jaar zijn het kape­laan Quinton Kerckhofs en pastoor Roland Kerssemakers die met een nieuwe radio­re­traite komen! Daar­naast is er vanaf don­der­dag 22 de­cem­ber het in­spi­re­rende boek­werkje ‘het kerst­mys­te­rie’ van de heilige Edith Stein te horen. Luister naar Radio Maria voor een mooie ver­die­ping in de week voor Kerst­mis.

Kerst­re­traite ‘Zie de nede­rig­heid van God’

Kape­laan Quinton Kerckhofs

Drie lezingen - maan­dag 19 t/m woens­dag 21 de­cem­ber - 11.00|20.30|03.30 uur

De kerst­ver­sie­ring in ok­to­ber, de feeërieke lichttaferelen, de Ameri­kaanse kerst­lied­jes in de super­markt en ons eigen kerstmenu zou­den ons haast doen vergeten waar Kerst­mis wer­ke­lijk om draait: de eeuwige God wordt mens zoals wij. Hij daalt uit de hemel neer om ons naar de hemel te brengen. Jezus Christus wordt geboren in Beth­le­hem, groeit op in het gezin van Maria en Jozef en blijft zich aan ons geven in de Eucha­ris­tie. Onze God is zó groot dat Hij zich klein kan maken. De Advent nodigt ons uit om het mysterie van het Kind in de kribbe dieper te over­we­gen zodat de Heer ook dit jaar opnieuw geboren kan wor­den in de kribbe van ons hart.

Kerst­re­traite ‘Uit het kribje naar ons hart’

pastoor Roland Kerssemakers

Drie lezingen - don­der­dag 21 t/m zater­dag 24 de­cem­ber - 11.00|20.30|03.30 uur

In de kerst­re­traite ‘Uit het kribje naar ons hart’ staat pastoor Kerssemakers stil bij wat de geboorte van het kindje Jezus in ons dage­lijkse leven betekent. Het Kindje verte­dert en ontroert ons maar brengt het ons ook in bewe­ging, om te werken aan het Ko­nink­rijk van God.