Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenRadioretraites & Kerstmysterie

Radio Maria via DAB+, internet of app

gepubliceerd: maandag, 19 december 2022

Van maan­dag 19 t/m zater­dag 24 de­cem­ber zijn er 2 nieuwe radio­re­traites en 1 nieuwe boekver­telling te horen bij Radio Maria Neder­land. Dit jaar zijn het kape­laan Quinton Kerckhofs en pastoor Roland Kerssemakers die met een nieuwe radio­re­traite komen! Daar­naast is er vanaf don­der­dag 22 de­cem­ber het in­spi­re­rende boek­werkje ‘het kerst­mys­te­rie’ van de heilige Edith Stein te horen. Luister naar Radio Maria voor een mooie ver­die­ping in de week voor Kerst­mis.

Kerst­re­traite ‘Zie de nede­rig­heid van God’

Kape­laan Quinton Kerckhofs

Drie lezingen - maan­dag 19 t/m woens­dag 21 de­cem­ber - 11.00|20.30|03.30 uur

De kerst­ver­sie­ring in ok­to­ber, de feeërieke lichttaferelen, de Ameri­kaanse kerst­lied­jes in de super­markt en ons eigen kerstmenu zou­den ons haast doen vergeten waar Kerst­mis wer­ke­lijk om draait: de eeuwige God wordt mens zoals wij. Hij daalt uit de hemel neer om ons naar de hemel te brengen. Jezus Christus wordt geboren in Beth­le­hem, groeit op in het gezin van Maria en Jozef en blijft zich aan ons geven in de Eucha­ris­tie. Onze God is zó groot dat Hij zich klein kan maken. De Advent nodigt ons uit om het mysterie van het Kind in de kribbe dieper te over­we­gen zodat de Heer ook dit jaar opnieuw geboren kan wor­den in de kribbe van ons hart.

Kerst­re­traite ‘Uit het kribje naar ons hart’

pastoor Roland Kerssemakers

Drie lezingen - don­der­dag 21 t/m zater­dag 24 de­cem­ber - 11.00|20.30|03.30 uur

In de kerst­re­traite ‘Uit het kribje naar ons hart’ staat pastoor Kerssemakers stil bij wat de geboorte van het kindje Jezus in ons dage­lijkse leven betekent. Het Kindje verte­dert en ontroert ons maar brengt het ons ook in bewe­ging, om te werken aan het Ko­nink­rijk van God.