Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenOnderwaardering paus Benedictus

Door emeritus pastoor Mennen

gepubliceerd: donderdag, 12 januari 2023

Is de ‘Benedict Option’ rele­vanter dan ooit?

9 januari 2023 - Katholisches.info - Rod Dreher

Met zijn in 2017 ver­sche­nen boek ‘The Benedict Option’ is de Ameri­kaanse columnist en publicist Rod Dreher ook in Europa bekend gewor­den. Te­gen­woor­dig wordt hij beschouwd als een van de briljantste en be­lang­rijk­ste chris­te­lijke denkers.

De titel van het boek ver­wijst naar de monnik-vader Bene­dic­tus van Nursia. Na de dood van Bene­dic­tus XVI, aan wiens uit­vaart­mis Dreher vorige week in Rome deelnam, zei hij dat we nu “leven in de tijd van de Bene­dic­tus XVI-optie”, omdat met de dood van de Duitse paus het chris­te­lijke Avondland voorlopig en mis­schien wel voor altijd ein­digt.

De term ‘Avondland’ ging verloren in een lang afscheid in de naoorlogse periode. Het werd ver­vangen door het ver­meende synoniem “het Westen”, dat echter iets anders betekent, name­lijk de verschui­ving van het machts­cen­trum van Europa naar de VS en de pa­ral­lel­le achter­uit­gang van het natio­nale pro­tes­tantisme en, met vertra­ging, van de katho­lie­ke kerk.

Volgens Dreher zijn er veel con­ser­va­tieven in de Kerk, “maar momen­teel is er geen figuur van het formaat van Bene­dic­tus”. Niemand kon op dit moment zijn plaats innemen, die in de laatste jaren van zijn leven zijn werk van ver­kon­di­ging van het geloof en ver­de­di­ging van de traditie “wreed vernie­tigd” moest zien door Fran­cis­cus.

De “Bene­dic­tus-optie” lijkt dus actueler dan ooit na het over­lij­den van Bene­dic­tus XVI. In een gis­te­ren door het dag­blad La Verità ge­pu­bli­ceerd inter­view bena­drukte Dreher dat Joseph Ratzin­ger/Bene­dic­tus XVI “een briljant theoloog” was die zijn boeken zo be­grij­pe­lijk schreef dat ze voor alle chris­te­nen toe­gan­ke­lijk waren. Dit grote talent heeft een impact na zijn dood, zei hij, omdat zijn teksten ook in de toe­komst toe­gan­ke­lijk zullen zijn voor ie­der­een die ze wil lezen.

“Toch denk ik dat de be­lang­rijk­ste erfenis die hij aan chris­te­nen heeft nagelaten zijn door­slag­ge­vende en profe­tische kri­tiek op de heden­daag­se cultuur is.

Hij zag dui­de­lijk de gevaren die op ons afkomen als we onze wor­tels loslaten en ons over­ge­ven aan de cultus van de techno­lo­gie en de dictatuur van het rela­ti­vis­me. Hij was ook een echte chris­te­lijke humanist, mis­schien wel de laatste grote in Europa. Peter Seewald, zijn bio­graaf, schreef dat hij zich bij zijn eerste ont­moe­ting met kar­di­naal Ratzin­ger in 1992 van de Kerk had af­ge­keerd, maar hoe meer hij naar de kar­di­naal luisterde, hoe meer hij besefte dat Ratzin­ger ook de crises van onze tijd begreep en de enige moge­lijke oplos­sing bood, zodat hij terug­keerde naar het geloof. Wat Seewald zag in Ratzin­ger is er nog steeds voor de hele wereld.”

Het oor­deel over Ratzin­ger dat hij een con­ser­va­tief was, is waar voor zover hij “een con­ser­va­tief was in de ware zin van het woord”.

“Hij wilde de vol­heid van de katho­lie­ke traditie bewaren tegen de modernisten die alles willen aanpassen aan de tijdgeest.”

Maar hij zei dat het mislei­dend was om deze termen te gebruiken om Ratzin­ger te be­schrij­ven. Zelf had hij zich ooit tot “progressief” verklaard omdat hij een peritus van het Concilie was, zei hij.

“Niet omdat hij een linkse theoloog was, zoals een Hans Küng en degenen die hem volg­den, maar omdat hij wilde dat de Kerk zich zou bevrij­den van de streng­heid van de neo-scholas­tiek en zou te­rug­ke­ren naar een meer augus­tijnse erva­ring van Christus. Met andere woor­den, hij zag het als progressief om de status quo af te schud­den en als Kerk de Heer op een intensere en radicalere manier te leren kennen en te dienen. Hij was echt een man van het Concilie, ondanks wat zijn vijan­den zei­den. Maar het is ook waar dat hij zich niet had kunnen voor­stel­len dat de receptie van het Concilie zo rampzalig zou zijn.”

Joseph Ratzin­ger/Bene­dic­tus XVI had ingezien “dat de rede zon­der geloof onvermij­de­lijk verschrikke­lijk wordt, zoals we vandaag overal in deze post-chris­te­lijke wereld kunnen zien”.

“Ratzin­ger toont de con­ser­va­tieve denker, zelfs de seculiere denker, dat geloof en rede geen vijan­den zijn, zoals de modernisten beweren, maar in feite broers en zussen die moeten samen­wer­ken om een men­se­lijke wereld op te bouwen.”

Op de vraag of er denkers en bewe­gingen zijn die Ratzin­gers denken kunnen bevor­de­ren, is Dreher voorzich­tig:

“Er zijn te­gen­woor­dig veel con­ser­va­tieven in de katho­lie­ke kerk. Na de bele­digende preek van Fran­cis­cus op de begrafenis van Bene­dic­tus schreef ik een briefje aan een Ita­li­aanse vriend dat ik een slecht gevoel had over de toe­komst van de orthodoxe katho­lie­ke gelo­vi­gen nu Bene­dic­tus weg was.”

De vriend had geant­woord dat hij zich daar geen zorgen over maakte, getuige het grote aantal aanwe­zigen op het Sint-Pieters­plein. Maar, zei Dreher, op dit moment ziet hij niemand van Bene­dic­tus’ statuur om zijn plaats in te nemen.

“In zekere zin is het dui­de­lijk dat er niemand is die zijn plaats zou kunnen innemen. Hij was de laatste chris­te­lijke humanist, de laatste die wer­ke­lijk en harts­tochte­lijk geloofde in de rol van de rede geïntegreerd in het chris­te­lijk geloof, die de hoge cultuur belichaamt en verde­digt. De dood van paus Bene­dic­tus XVI sym­bo­li­seert het verval van het chris­te­lijke Westen. De toe­komst staat niet vast, we kunnen altijd te­rug­ke­ren naar Christus. Maar er is een won­der voor nodig, want het chris­te­lijke Westen heeft een doodswens.

In som­mi­ge opzichten leidde Bene­dic­tus een tra­gisch leven: Hij werkte voor het Concilie om de Kerk te vernieuwen en dichter bij Christus te brengen, maar leefde om te zien hoe juist dat Concilie werd gebruikt om de Kerk erns­tige schade toe te brengen. Hij werd paus, maar zijn per­soon­lijke hei­lig­heid en intellectueel genie hielpen hem niet om de Kerk van vuil te zuiveren. Het werk dat hij als geloofsprefect van Johannes Paulus II en ver­vol­gens als paus verrichtte om het ware geloof en de katho­lie­ke traditie te ver­kon­di­gen en te onder­wij­zen, duurde slechts lang genoeg om te zien hoe zijn op­vol­ger paus Fran­cis­cus dit alles op wrede wijze vernie­tigde. Dit alles is zijn tragedie.

Maar als de dingen waarvoor Bene­dic­tus ons waar­schuwde en waarvoor hij ons probeerde te behoe­den door zijn bij­zon­dere ver­kon­di­ging van het evan­ge­lie en het geloof, wer­ke­lijk uit­ko­men - en ik denk dat dat het geval zal zijn - zal dat onze tragedie zijn.”

Als hij te­gen­woor­dig se­mi­na­risten en jonge pries­ters in de VS ontmoet, zegt Dreher, zeggen ze niet:

“dat ze pries­ters van Johannes Paulus II zijn, en zeker niet dat ze pries­ters van Fran­cis­cus zijn. Ze ver­tellen me dat ze zonen zijn van Bene­dic­tus XVI, geïnspireerd door de kracht en schoon­heid van zijn leer.

Als de Kerk in de V.S. de ko­men­de 50 jaar in haar pries­ter­schap overleeft, is dat een geschenk van Wojtyla en Ratzin­ger.”

Voor een jonge katho­liek in de VS, zei hij, is er te­gen­woor­dig weinig kans om adequate catechese te ervaren in de eigen pa­ro­chie, “en God weet alleen of dat op de katho­lie­ke school gebeurt. Maar al het goede, ware en mooie dat Bene­dic­tus XVI over het geloof heeft ge­schre­ven, is voor ie­der­een te ont­dek­ken.”

Dus op de vraag of hij denkt dat de katho­lie­ke wereld in staat is om in de toe­komst denkers van Bene­dic­tus’ formaat voort te brengen, zei Dreher:

“Alles is moge­lijk, maar als het gebeurt, zal het niet komen door de normale mid­de­len van het katho­lie­ke onder­wijs, die door de modernis­tische ideo­lo­gie zijn gecorrumpeerd. In­sti­tu­tio­nele katholici­teit lijkt momen­teel gees­te­lijk en intellectueel te sterven.”

Maar als God “voor ons een toe­koms­tige Ratzin­ger voor­be­reidt“, zei hij, dan wordt hem momen­teel ergens geleerd “God lief te hebben in de traditie en in de ont­moe­ting met het goede, het ware en het schone”.

Dreher besloot met een ant­woord op de vraag naar de gevolgen van Bene­dic­tus’ dood door te zeggen:

“Mis­schien ben ik gewoon bij­ge­lo­vig, maar ik heb de indruk dat Bene­dic­tus XVI op een mys­tieke manier een “catechon” was, een kracht die Bergoglio van het ergste afhield. Voordat ik naar de begrafenis­mis voor Bene­dic­tus ging, dacht ik dat ik mis­schien te pessi­mis­tisch was op dit punt. Maar toen ik Fran­cis­cus’ wrede en respect­loze preek hoorde, wist ik dat ik dat niet moest zijn. Bergoglio veracht echt alles waar Bene­dic­tus voor stond. Nu vrees ik dat Bergoglio nog vrijer is om kwaad te doen. Ik begrijp nu ook beter waarom Bene­dic­tus zei dat het geloof alleen zal overleven in kleine ge­meen­schappen van echte en een­vou­dige gelo­vi­gen. Het is nu niet de tijd om te wanhopen of te capituleren voor angst, maar om sterk en volhar­dend te zijn en het geloof op een provocerende manier te beleven. We leven in de tijd van de Bene­dic­tus XVI-optie”.