Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenFeestelijke dag Traditionele Latijnse Mis

gepubliceerd: woensdag, 7 december 2022

Op de laatste zon­dag van ok­to­ber wordt in de tra­di­tio­nele li­tur­gie Christus Koning gevierd. Ruim zes­tig mensen mochten we in de Maria On­be­vlekt Ont­van­gen Kerk begroeten. Hier­on­der enkele ge­zin­nen en zelfs enkele pro­tes­tan­ten. Behalve uit Oss, uit ons bisdom ook van daar­bui­ten: Enschede, Utrecht en Am­ster­dam bij­voor­beeld.

Via Youtube waar EWTN een prach­tig promo-filmpje had gezet, via facebook, twitter en andere kanalen was op een moderne manier de tra­di­tio­nele Mis onder de aan­dacht gebracht. Na ruim vijf­tig jaar werd de Mis weer aan het hoogaltaar gevierd. De muzikale omlijs­ting bestond uit een ensemble en een organist. Al zittend in de kerk viel op dat het hoogaltaar prach­tig boven het volksaltaar uitstijgt en zo de Mis toch mooi opgedragen kon wor­den in de prach­tige kerk. Erg mooi komt in de li­tur­gie tot uitdruk­king dat wij zon­dige mensen zijn die door het offer van Christus verlost zijn. Na het asperges me, nog drempelvrees om de trappen van het altaar te betre­den, word eerst het confiteor bene­den bele­den. En op gegeven moment valt het ensemble en het orgel stil, spreekt de pries­ter uit ver­won­dering heel zachtjes en knielen de gelo­vi­gen neer, om de Heer te aanbid­den bij de consecratie en daarna als kerk zijn offer aan te bie­den aan God de Vader.

Door de mooie tuin tussen kerk en pastorie liepen mensen ver­vol­gens in prach­tig nazomerweer naar de pa­ro­chie­zaal voor de soep en broodjes. Ver­vol­gens hield bis­schop Mutsaerts een lezing over gezond verstand en waar­heid n.a.v. een boek van Chesterton. We hoor­den de kin­de­ren tij­dens deze lezing af en toe op de bovenver­die­ping. Ze kregen catechese, deden een spel en berei­den iets voor om aan de vol­was­se­nen te laten zien. De bis­schop mocht ver­vol­gens raden welke heilige de kin­de­ren uit­beel­den in een spel. Som­mi­ge mensen ken­den de tra­di­tio­nele Mis bijna niet, andere waren die wel gewend. Maar toch veel en­thou­siaste gelui­den gehoord, zowel over de Mis, het pro­gram­ma maar ook over het kerk­ge­bouw. Ook de vraag of er vaker zo’n dag geor­ga­ni­seerd zou kunnen wor­den. Gaan we zeker over bid­den en nadenken.

Diaken Edwin Veldman

Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 28 oktober 2022De toekomst van de Heilig Hartkerk