Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenDe toekomst van de Heilig Hartkerk

Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten

gepubliceerd: vrijdag, 28 oktober 2022

Door een besluit van de bis­schop behoort de Heilig Hart­kerk sinds 5 de­cem­ber 2021 tot onze pa­ro­chie. Dat het pad van een pa­ro­chiefusie nooit over rozen loopt is alge­meen bekend want dat houdt een ver­an­de­ring in en de meeste mensen hou­den er nu eenmaal niet van als er veel veran­dert.

En bij zulke ver­an­de­ringen denkt ieder er het zijne van: som­mi­gen vin­den het gewel­dig, anderen vin­den het dan weer verschrikke­lijk. En toch is dat dan ook weer niet het be­lang­rijk­ste. De Kerk is één in haar verschei­den­heid en de verschei­den­heid dient de een­heid. Men kan verschillen in de bij­koms­tig­he­den zoals stijl, per­soon­lijke voor­keur en spiri­tua­li­teit zolang het wezen­lijke maar het­zelfde blijft. Dat wezen­lijke wordt tot uitdruk­king gebracht in de Heilige Schrift, de Traditie van de Kerk, de li­tur­gie en de sacra­menten. De trouw daaraan vormt ons als ge­meen­schap die samen de Kerk van Jezus Christus vormt. Alleen in trouw aan de Christus en zijn Kerk is er een toe­komst moge­lijk. En nu is het tijd om alle zeilen bij te zetten.

Enkele weken gele­den vond een overleg met de bis­schop, de pastoor en mezelf plaats. Daar werd besloten om de zorg voor de Heilig Hart­kerk aan mij toe te ver­trouwen onder lei­ding van de pastoor. Struc­tu­reel veran­dert er niets. De Heilig Hart­kerk blijft een onder­deel van de Sint Wil­li­brordus Pa­ro­chie met pastoor Kerssemakers als pastoor. Concreet zal ik meer aanwe­zig zijn bij de Heilig Hart­kerk en onder de pries­ters het eerste aanspreek­punt zijn. Deze nieuwe wen­ding biedt ook moge­lijk­he­den voor nieuwe ac­ti­vi­teiten te ontplooien om ver­der te werken aan de toe­komst voor de Heilig Hart­kerk.

Alle ac­ti­vi­teiten in de Kerk vin­den hun oorsprong en hun doel in Jezus Christus. We vormen als Kerk een ge­meen­schap rond de verrezen en eucha­ris­ti­sche Heer. Daarom lijkt het me be­lang­rijk om in de aller­eerste plaats te beginnen met het li­tur­gische leven nieuw leven in te blazen, om zo vanuit een ge­meen­schap rond de Eucha­ris­tie te groeien en steeds meer ac­ti­vi­teiten te ont­wik­ke­len. Daarom zal er een nieuw li­tur­gisch rooster gemaakt wor­den waarin ook de li­tur­gie op week­da­gen zal wor­den opgeno­men. De be­lang­rijk­ste pijlers zullen daarbij zijn: dage­lijkse h. Mis, dage­lijkse Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding, dage­lijks getij­den­ge­bed, de Rozen­krans en dage­lijkse biecht­gele­gen­heid. Daar­mee wordt voor de hele pa­ro­chie een aanvullend aanbod gecreëerd. Ook zal ik meer aanwe­zig zijn in het kantoor naast de Heilig Hart­kerk. Wanneer ik aanwe­zig ben, zal ook de kerk geopend zijn.

H. Mis

De Kerk leeft vanuit de Eucha­ris­tie. In de Eucha­ris­tie ligt de bron en het hoogte­punt van alle chris­te­lijke leven. Het is dus van belang ook de liefde tot het Aller­hei­ligste Sacra­ment te koes­te­ren en te ontplooien. Daarom is het goed om ook regel­ma­tig buiten de zon­dagsplicht en de verplichte feest­da­gen de H. Mis op week­da­gen bij te wonen. Daarom moet de h. Mis ook ruim toe­gan­ke­lijk zijn en de tijdstippen guns­tig ver­deeld over de pa­ro­chie. In overleg met de gelo­vi­gen die weke­lijks op zon­dag komen is er besloten om de zon­dags­mis vanaf 27 no­vem­ber (eerste zon­dag van de Advent) te ver­plaatsen naar 10.30 uur. Op week­da­gen zal de h. Mis plaats­vin­den om 7.30 uur om zo ook aan werkende en school­gaande gelo­vi­gen de kans te bie­den om voor werk of school de Heer te ont­moe­ten in de Eucha­ris­tie. En op zater­dag zal er een “uitslaap­mis” om 9.00 uur zijn.

Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding

In de Eucha­ris­tie wordt het verlossend kruisoffer van de Heer op onbloe­dige wijze vernieuwd. Jezus Christus komt met heel zijn god­de­lijk­heid en men­se­lijk­heid wer­ke­lijk te­gen­woor­dig in zijn Heilig Lichaam en in zijn Kost­baar Bloed. Bij de Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding verlengen we als het ware het moment van aanbid­ding in de h. Mis door de eucha­ris­ti­sche Heer op het altaar uit te stelling, voor Hem neer te knielen en in gebed met Hem te spreken. De Aanbid­ding zal volgen op de h. Mis en ook op don­der­dag- en zater­dag­avond zal er gelegen­heid zijn om de Heer te komen aanbid­den in het Aller­hei­ligste Sacra­ment. De Heer wacht daar op onze liefde en “in die kleine Hostie ligt de oplos­sing voor alle problemen van de wereld.” (H. Johnannes Paulus II)

Biecht­gele­gen­heid

De Kerk vraagt van de pries­ters een grote beschik­baar­heid en om vaste tijdstippen waarop de gelo­vi­gen kunnen biechten. Om dit nood­za­ke­lijke sacra­ment te ont­van­gen zal tij­dens de Eucha­ris­ti­sche Aanbid­ding ook de gelegen­heid zijn om het Sacra­ment van Boete en Ver­zoe­ning te ont­van­gen. Immers: “Bij de Heer komen in het Heilig Sacra­ment is als een tuberculosepatiënt bij goede lucht en zonlicht brengen. Het virus van onze zon­den kan niet lan­ger bestaan als het tegen­over het Licht van de wereld staat.” (Ven. Fulton Sheen)

Getij­den­ge­bed en Rozen­krans

Met de getij­den voegen we ons in de lofzang die de Kerk iedere dag aan God brengt en bid­den we samen met de wereld­kerk. De Rozen­krans leert ons te medi­te­ren op het leven van Jezus en vormt de meest volmaakte samen­vat­ting van het leven van Jezus en Maria.

Er is veel werk aan de winkel. Er is vooral veel gebed nodig om dit alles te doen slagen. En aller­hande prak­tische hulp is ook welkom. Wilt u meer weten, neem dan contact met mij op. Ik ver­trouw de Heilig Hart­kerk dan ook graag toe aan de moe­der­lijke zorg van Maria en de va­der­lijk zorg van Sint- Jozef. Mogen zij ons helpen om steeds meer te groeien in het besef dat we als Kerk een ge­meen­schap vormen: de familie van God.

In gebed verbon­den,
Kape­laan Quinten Kerckhofs

Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 december 2022Feestelijke dag Traditionele Latijnse Mis