Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenActie Kerkbalans

gepubliceerd: zaterdag, 3 december 2022

Aan het begin van elk jaar, in januari-februari, wordt lan­de­lijk de actie Kerk­ba­lans gehou­den. De Wil­li­brordus­paro­chie Oss wil zich bij deze lan­de­lijke actie in januari-februari aan­slui­ten. In januari 2023 ont­vangt u van het kerk­bestuur een brief met daarin de oproep, naar vermogen een bijdrage te leveren, aan de jaar­lijkse onder­steu­ning van onze pa­ro­chie.

Het is be­lang­rijk dat we met zijn allen zorgen dat de kerken in onze pa­ro­chie Wil­li­brordus open kunnen blijven, dat de missen kunnen wor­den gevierd en dat ons geloof kan wor­den gevoed mede door een goede catechese. Vooral willen we onze kin­de­ren en jon­ge­ren de kans geven om Jezus Christus te leren kennen, om met Hem rich­ting te vin­den in het leven. En ook om samen met mede pa­ro­chi­anen een ge­meen­schap te vormen in dienst­baar­heid naar elkaar en met elkaar te groeien in het geloof.

Daarom vragen we u: Geef met gulle hand en houd onze kerk, ook voor de nieuwe gene­ra­tie, open.

Met harte­lijke dank voor uw bijdrage, God zal u het zeker lonen!

Henri de Bekker, pen­ning­mees­ter

 

Actie Kerkbalans 2023


tags: Kerkbalans